Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Fruit of the Loom – kolekcja inspirowana kolorami lata

04.07.2017

Moda to wspania³y œrodek wyrazu na komunikowaniu œwiatu naszych emocji i samopoczucia, a nie ma lepszego okresu w ci¹gu roku ni¿ lato.

To czas, w którym pe³ni nowej energii i ciekawi nowych wyzwañ chcemy siê wyró¿niæ i cieszyæ piêknem otaczaj¹cej nas przyrody.

Falk&Ross wiod¹cy lider w bran¿y odzie¿y reklamowej zawsze wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów. Równie¿ tym razem Falk&Ross proponuje coœ co pomo¿e wyró¿niæ siê Pañstwa klientom– kolekcjê Original marki Fruit of the Loom w bardzo atrakcyjnych cenach.

T-shirty w kolekcji Original s¹ dostêpne a¿ w 21 kolorach i wykonane z wysokiej jakoœci materia³ów.
Tkanina jest lekka, a przy tym nie traci swoich w³aœciwoœci. Jest wykonana z czystej bawe³ny, dziêki czemu jest  odpowiednia do ka¿dego rodzaju zdobienia i nie traci swojej g³êbokiej barwy.

Has³em przewodnim Falk&Ross oraz wszystkich producentów, z którymi wspó³pracuje jest zrównowa¿ony rozwój oraz spo³eczna odpowiedzialnoœc biznesu. Przyk³adem jest równie¿ wy¿ej wspomniana marka Fruit of the Loom, która posiada niezale¿ny certyfikat Oeko-Tex œwiadcz¹cy o tym, ¿e odzie¿ produkowana przez firmê nie posiada ¿adnych substancji szkodliwych, które mog³yby zaszkodziæ œrodowisku. Jest równie¿ cz³onkiem FTA organizacji zajmuj¹cej siê promowaniem zrównowa¿onego biznesu.

www.falk-ross.eu