Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

FreshDrink i RemaDays kolejny rok razem

08.01.2016

FreshDrink od kilku lat nieprzerwanie gasi pragnienie na targach RemaDays – i w tym roku równie¿ nie zabraknie Wody Reklamowej.

 

Jak co roku na RemaDays nie zabraknie wra¿eñ. Du¿a przestrzeñ, prawie 700 wystawców i kilkanaœcie tysiêcy zwiedzaj¹cych, ciekawe konkursy, atrakcyjne nagrody, porywaj¹ce prelekcje, znani goœcie…

 

Nadmiar emocji czêsto idzie w parze ze wzmo¿onym pragnieniem. Stoj¹c wiêc na stra¿y Pañstwa wygody i komfortu nie zapomnieliœmy o tym, ¿eby nie zabrak³o zimnych napojów. Zespó³ FreshDrink specjalnie dla Pañstwa przygotowa³ Wodê Reklamow¹, która bezp³atnie udostêpniana bêdzie na stoisku firmy oraz przy rejestracji.

Serdecznie zachêcamy do siêgania po orzeŸwiaj¹ce napoje i ¿yczymy jak najwiêcej dobrych emocji podczas RemaDays Warsaw 2016!

 

wiêcej o firmie FreshDrink na www.freshdrink.pl