Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Frekwencja dopisa³a równie¿ w Warszawie !

07.10.2013

Frekwencja dopisa³a równie¿ w Warszawie !


Trzecie regionalne spotkanie bran¿owe PIAP odby³o siê w Warszawie dnia 26 wrzeœnia 2013 roku. Do restauracji „Cuda na kiju” w samym sercu Warszawy licznie przybyli przedstawiciele firm cz³onkowskich PIAP oraz przedstawiciele firm z bran¿y artyku³ów promocyjnych, nie bêd¹cych cz³onkami stowarzyszenia.

G³ównym celem spotkañ regionalnych PIAP jest poznanie aktualnych bie¿¹cych problemów rynku artyku³ów promocyjnych, zastanownie siê w jaki sposób mo¿na je rozwi¹zaæ, poznanie potrzeb i problemów agencji reklamowych wzglêdem dostawców, uzyskanie informacji jak¹ rolê Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych ma odegraæ w rozwi¹zaniu bie¿¹cych wa¿nych problemów bran¿y. Wa¿nym celem jest równie¿ integracja bran¿y i wzajemne poznanie siê.

Z uwagi na bardzo liczny udzia³ w spotkaniu reprezentantów agencji reklamowych, uczestnicy spotkania podkreœlali, i¿ wa¿n¹ kwesti¹ powinno byæ uœwiadamianie, edukowania klienta koñcowego w sprawach dotycz¹cych sk³adanych zamówieñ i wspó³pracy z agencjami reklamowymi informowanie m.in. na temat korzystania z wzorów produktów oraz uœwiadamiania klientom, ¿e agencje reklamowe s¹ w³aœcicielami projektów, które przygotowuj¹ w celach realizacji zamówienia. W praktyce bardzo czêsto zdarza siê, ¿e klient koñcowy wykorzystuje pracê agencji reklamowych, które przygotowuj¹ ofertê, nastêpnie rezygnuj¹ z ich us³ug. Edukowaæ powinien PIAP jak równie¿ bezpoœrednio same agencje reklamowe w bezpoœrednim kontakcie z klientem koñcowym.

Przedstawiciele firm bran¿owych wnieœli równie¿ pomys³ stworzenia tzw. czarnej listy firm ( wedle ustalonych wczeœniej kryteriów), czarna lista mia³aby funkcjonowaæ na zasadzie przesy³anych niepodwa¿alnych negatywnych opinii kontrahentów danej firmy. G³ównym celem pomys³u mia³oby byæ wy³onienie nieuczciwych, nierzetelnych firm z bran¿y i publikowanie jej za poœrednictwem organizacji. W tym przypadku, ze wzglêdu na ochronê danych osobowych, PIAP musi zasiêgn¹æ opinii prawnej.

Nawi¹zaniem do poprzedniego tematu by³a równie¿ propozycja wprowadzenia obowi¹zkowego uczestnictwa w programie Gwiazdy PIAP dla ka¿dego z Cz³onków organizacji ( kryteria ustalone z góry przez PIAP), co w praktyce prowadzi³oby do poddania siê wzajemnej ocenie zarówno pozytywnej jak i negatywnej wewn¹trz organizacji. Propozycja zostanie rozwa¿ona przez Zarz¹d PIAP.

Uczestnicy spotkania zwrócili siê równie¿ do PIAP z pytaniem czy Izba mo¿e wystêpowaæ w imieniu Cz³onków do instytucji publicznych w sprawach dotycz¹cych m.in. naruszenia praw przetargów publicznych ( w przypadkach gdy nastêpuje niepodwa¿alne naruszenie tych praw np. weryfikacjê produktów wed³ug ich specyfikacji, w przypadku gdy dany towar jest niezgodny z zamówieniem).

Pad³a równie¿ propozycja zorganizowania podczas kongresu RemaDays 2014 konferencji dla instytucji publicznych, które s¹ potencjalnymi klientami agencji reklamowych w celu edukowania w zakresie wspó³pracy z agencjami reklamowymi jak równie¿ uœwiadomieniem zwrócenia wiêkszej uwagi na jakoœæ zamawianych produktów.

Agencje reklamowe PIAP zwróci³y siê równie¿ z propozycj¹ aby PIAP promowa³ i poleca³ firmy z danego regionu instytucjom publicznym, wczeœniej jednak firmy musia³by wyraziæ na to zgodê i jasno okreœliæ region w którym dana firma mia³aby byæ promowana.

Trzecie ju¿ spotkanie regionalne pokaza³o, ¿e na rynku wci¹¿ s¹ rozmaite tematy, problemy dotykaj¹ce bran¿ê, niestety nie ka¿dy problem mo¿na zawsze rozwi¹zaæ.
Sami uczestnicy rynku powinni do³o¿yæ wszelkich starañ aby polityka ich dzia³alnoœci by³a fair play i nie godzi³a w interesy innych firm z bran¿y.

PIAP ze swojej strony do³o¿y wszelkich starañ aby tematy, które poruszane by³y na spotkaniach wdra¿aæ w ¿ycie, u³atwiaj¹c po czêœci funkcjonowanie na rynku firmom z bran¿y.

O szczegó³ach kolejnego regionalnego Spotkania PIAP bêdzie informowa³o Biuro Zarz¹du PIAP.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426