Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

FOTOMEBLE.com – indywidualnie drukowane fotele i sofy do salonów sprzeda¿y holi i poczekalñ

22.09.2014

Fotomeble MitkoEvent.pl przeznaczone s¹ do miejsc gdzie Wasi klienci oczekuj¹ na za³atwienie swoich spraw , siadaj¹ dla chwili wytchnienia lub s¹ Waszymi goœæmi na imprezach targowych.

Firma MitkoEvent.pl w standardzie wykonuje fotorealistyczne wizualizacje 3D które w wierny sposób odzwierciedlaj¹ to jak mebel bêdzie wygl¹da³ z ka¿dej strony po wyprodukowaniu.

Fotele mog¹ mieæ wkomponowane tylko subtelne logotypy lub byæ w ca³oœci zadrukowane tworz¹c indywidualne arcydzie³a popkultury lub popartu.
Dla organizatorów eventów stanowi¹ mo¿liwoœæ niezwyk³ego urozmaicenia imprezy nadaj¹c jej niepowtarzalny urok.

Klienci którzy chcieli by promowaæ okresowo ró¿ne produkty lub kampanie maj¹ mo¿liwoœæ prostej samodzielnej wymiany grafiki na tyle oparcia Fotomebla.
FOTOMEBLE.com to jedyne miejsce w kraju gdzie sam zaprojektujesz grafikê na swojej sofie , fotelu lub stoliku.

 

Wiêcej na www.fotomeble.com