Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Fortress Gifts partnerem Cederroth Polska SA

14.07.2014

Wyj¹tkowa wspó³praca i pomys³ na gad¿et.

Fortress Gifts partnerem Cederroth Polska SA

 

Fortress Gifts nawi¹za³ wspó³pracê z Cederroth Polska SA, w³aœcicielem marek kosmetycznych, takich jak: DERMIKA, SORAYA i EVITTE oraz wy³¹cznego dystrybutora marek Bio-Oil, Salvequick, Jordan, Allevo i Pharbio. Dziêki partnerstwu, w ofercie Fortress Gifts znajd¹ siê nowe propozycje dla gad¿etów – kosmetyki oraz zaproszenia upominkowe do salonów DERMIKA Salon&SPA. To propozycja gad¿etu od Fortress Gifts jako nagród do konkursów ogólnopolskich, upominków dla pracowników czy gratyfikacji partnerów biznesowych.

 

Dziêki wspó³pracy z Cederroth Polska SA, Fortress Gifts poszerzy³ ofertê produktów promocyjnych o kosmetyki jako propozycjê dla gad¿etów korporacyjnych, gad¿etów dla eventów czy gad¿etów dla akcji promocyjnych.

 

Propozycje Fortress Gifts obejmuj¹ ponad 600 produktów kosmetycznych marek DERMIKA, SORAYA, EVITTE dostêpnych w sta³ej ofercie. Wœród nich znajduj¹ siê: kremy do twarzy / oczu, make upy, balsamy do cia³a, peelingi, kremowe ¿ele pod prysznic, roll-ony i wiele innych.

Wyj¹tkowoœæ oferty podkreœla opcja przygotowania produktu kosmetycznego na indywidualne zlecenie, wg odrêbnych uzgodnieñ z Klientem.

 

Wyj¹tkowym gad¿etem promocyjnym, który prezentuje Fortress Gifts jest równie¿ zaproszenie upominkowe do salonów DERMIKA Salon / SPA zlokalizowanych w 16 g³ównych miastach Polski. Do wyboru jest wariant wartoœciowy do dowolnej realizacji lub oferta przygotowana indywidualnie pod Klienta.

 

– Szukamy nowoœci, poszerzaj¹c ofertê produktów promocyjnych Fortress Gifts. Ogromnie cieszy nas nawi¹zanie wspó³pracy z Cederroth Polska SA. Tym samym proponujemy naszym Klientom nowe produkty reklamowe do wykorzystania przez pracowników, kontrahentów oraz dedykowanych dla akcji promocyjnych i konkursów. Dobrze dobrane produkty reklamowe skutecznie wspieraj¹ rozwój sprzeda¿y i wizerunek firm naszych Klientów. Staramy siê wspomóc Klientów i pomagamy dopasowaæ gad¿et na miarê. To nas wyró¿nia. – podsumowuje Patrycja Maækowska, Manager Dzia³u Handlowego, odpowiedzialna za Fortress Gifts.

 

 

Informacja o Fortress Gifts:

 

Fortress Gifts specjalizuje siê w przygotowaniu artyku³ów promocyjnych dla kampanii gad¿etowych, dla potrzeb organizacji eventów czy gad¿etów korporacyjnych.

 

£¹czy trendy w produktach promocyjnych z wiedz¹, kilkunastoletnim doœwiadczeniem na rynku, kontaktami handlowymi, wysokimi umiejêtnoœciami w zakresie importu, logistyki i finansowania kontraktów.

 

Fortress Gifts do­star­cza ar­ty­ku³y pro­mo­cyjne w pe³ni od­po­wia­da­j¹ce po­trze­bom swo­ich Klien­tów. Kre­atywne, nieszablonowe podejœcie pozwala na indywidualne dopasowanie upominku reklamowego, koresponduj¹cego z dzia³alnoœci¹ firmy i jej produktami. Fortress Gifts za­pew­nia rów­nie¿ do­radz­two i wspar­cie w pro­ce­sie two­rze­nia i realizacji kam­pa­nii promocyjnej.

 

Fortress Gifts cieszy siê zaufaniem uznanych firm sektora FMCG, miêdzy innymi takich, jak: Unilever, Kompania Piwowarska, Danone, Nutricia, Terravita, L’oreal, Maspex, Coty, Lubella czy Coca-Cola.

 

Dotychczasowymi hitami okaza³y siê dostarczane przez Fortress Gifts pacynki i puzzle wspieraj¹ce sprzeda¿ produktów marki BoboVita, magiczne kubki Terravita bêd¹ce upominkiem œwi¹tecznym dla Klientów marki oraz bajkowe lunchboxy Rama, ciesz¹ce siê uznaniem w ca³ej Europie, czy maskotki Ma³e G³ody, towarzysz¹ce promocji sprzeda¿y serków Danio.

 

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Klientów Fortress Gifts poszerzy³ swoj¹ ofertê o nowe grupy produktowe. Ma³y sprzêt AGD to pierwsza z nowych propozycji, odpowiednia dla Klientów poszukuj¹cych produktów, które wspomog¹ spontaniczne akcje sprzeda¿owe. Druga grupa to tekstylia, w których imporcie Fortress Gifts ma wieloletnie doœwiadczenie. W szczególnoœci ofertê stanowi¹ T-shirty, do wykorzystania jako gad¿et w akcjach promocyjnych lub jak element ubioru pracowników firmy. Nowoœci¹ jest równie¿ bi¿uteria reklamowa jako atrakcyjny upominek promocyjny.

 

 

www.fortressgifts.pl
www.facebook.com/FortressGifts

http://www.fortressgifts.pl/katalogi/pluszak.htm