Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Fortress Gifts na wiosnê.

11.04.2014

Fortress Gifts na wiosnê.

 

Fortress Gifts przygotowa³ kolekcjê produktów promocyjnych z filcu. Torba na zakupy, na laptop, torba listonoszka, aktówka na dokumenty, plecak, czy torba pla¿owa to oryginalne gad¿ety.Bogata paleta kolorów, mo¿liwoœæ tworzenia designerskich artyku³ów promocyjnych powoduje, i¿ filc cieszy siê du¿ym powodzeniem. Jako gad¿et reklamowy mo¿e byæ upominkiem, z którego skorzystamy na co dzieñ. To po³¹czenie nietuzinkowego materia³u z nowoczesnym wzornictwem.

 

Klasyczna torba filcowa w ró¿nych wzorach, z wewnêtrznymi i zewnêtrznymi kieszonkami jest uniwersalnym, bardzo trendy gad¿etem codziennego u¿ytku. Na ka¿dej torbie jest mo¿liwoœæ umieszczenia logo produktu / firmy Klienta.

 

Podrêczna torba listonoszka to nowa propozycja Fortress Gifts. Must have w ka¿dej szafie! Torba do przewieszenia przez ramiê, do której spakuje siê najbardziej potrzebne podrêczne rzeczy. Modna, z wewnêtrznymi kieszonkami, na pasku, jest dostêpna w ró¿nych wariantach kolorystycznych.

 

W kolekcji gad¿etów z filcu znalaz³a siê równie¿ teczka aktówka, na dokumenty. W wersji wieczorowej, stanie siê torebk¹ kopertówk¹. Fortress Gifts proponuje ró¿ne wielkoœci i kolorystykê.

 

Torba na laptop w innym wydaniu to torba z filcu, na ramiê. Jest bardzo efektownie i starannie wykoñczona, z wewnêtrznymi kieszeniami.

 

Filc mo¿na z powodzeniem wykorzystaæ dla przygotowanie nieco wiêkszej torby pla¿owej, która pomieœci niezbêdne akcesoria. Torba pojemna, z zapiêciem, do noszenia na ramieniu lub w rêce, dostêpna w energetycznych kolorach.

 

Na ka¿dym produkcie Fortress Gifts istnieje mo¿liwoœæ umieszczenia logo Klienta (haft, sitodruk, termotransfer, grawer).

 

Informacja o Fortress Gifts:

 

Fortress Gifts specjalizuje siê w przygotowaniu artyku³ów promocyjnych dla kampanii gad¿etowych, dla potrzeb organizacji eventów czy gad¿etów korporacyjnych.

 

£¹czy trendy w produktach promocyjnych z wiedz¹, kilkunastoletnim doœwiadczeniem na rynku, kontaktami handlowymi, wysokimi umiejêtnoœciami w zakresie importu, logistyki i finansowania kontraktów.

 

Fortress Gifts do­star­cza ar­ty­ku³y pro­mo­cyjne w pe³ni od­po­wia­da­j¹ce po­trze­bom swo­ich Klien­tów. Kre­atywne, nieszablonowe podejœcie pozwala na indywidualne dopasowanie upominku reklamowego, koresponduj¹cego z dzia³alnoœci¹ firmy i jej produktami. Fortress Gifts za­pew­nia rów­nie¿ do­radz­two i wspar­cie w pro­ce­sie two­rze­nia i realizacji kam­pa­nii promocyjnej.

 

Fortress Gifts cieszy siê zaufaniem uznanych firm sektora FMCG, miêdzy innymi takich, jak: Unilever, Kompania Piwowarska, Danone, Nutricia, Terravita, L’oreal, Maspex, Coty, Lubella czy Coca-Cola.

 

Dotychczasowymi hitami okaza³y siê dostarczane przez Fortress Gifts pacynki i puzzle wspieraj¹ce sprzeda¿ produktów marki BoboVita, magiczne kubki Terravita bêd¹ce upominkiem œwi¹tecznym dla Klientów marki oraz bajkowe lunchboxy Rama, ciesz¹ce siê uznaniem w ca³ej Europie, czy maskotki Ma³e G³ody, towarzysz¹ce promocji sprzeda¿y serków Danio.

 

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Klientów Fortress Gifts poszerzy³ swoj¹ ofertê o nowe grupy produktowe. Ma³y sprzêt AGD to pierwsza z nowych propozycji, odpowiednia dla Klientów poszukuj¹cych produktów, które wspomog¹ spontaniczne akcje sprzeda¿owe. Druga grupa to tekstylia, w których imporcie Fortress Gifts ma wieloletnie doœwiadczenie. W szczególnoœci ofertê stanowi¹ T-shirty, do wykorzystania jako gad¿et w akcjach promocyjnych lub jak element ubioru pracowników firmy. Nowoœci¹ jest równie¿ bi¿uteria reklamowa jako atrakcyjny upominek promocyjny.

 

www.fortressgifts.pl
www.facebook.com/FortressGifts

www.fortressgifts.pl/katalogi/pluszaki.htm