Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Fortress Gifts dla marki Lindt

23.04.2014


Fortress Gifts dla marki Lindt

 

Marka Lindt zorganizowa³a œwi¹teczn¹ akcjê promocyjn¹ swoich produktów. Ka¿dy Klient, który kupi³ produkty Lindt w danym sklepie za okreœlon¹ kwotê, otrzymywa³ oryginalnego pluszowego zaj¹czka Gold Bunny. Za przygotowanie gad¿etu odpowiada³ Fortress Gifts, specjalizuj¹cy siê w produkcji gad¿etów reklamowych na potrzeby masowych akcji promocyjnych, gad¿etów korporacyjnych i gad¿etów dla eventów.

 

Marka Lindt zorganizowa³a z okazji Œwi¹t Wielkanocnych akcjê promocyjn¹ zachêcaj¹c¹ do przedœwi¹tecznych zakupów swoich produktów. Ka¿dy Klient, który dokona³ zakupów w danym sklepie za okreœlon¹ kwotê, otrzymywa³ prezent – pluszowego zaj¹czka Gold Bunny.

 

Ponadto, Klienci mogli równie¿ zakupiæ œwi¹teczne zestawy jako prezenty. Propozycj¹ Lindt by³y czekoladowe zaj¹czki wraz z maskotk¹ pluszow¹ Gold Bunny, zapakowane w oryginalne i kolorowe pude³ko.

 

Promocjê sprzeda¿y produktów marki Lindt wspiera³y materia³y promocyjne (wobblery, plakaty, listwy). Gad¿et – pluszowe zaj¹czki przygotowa³ Fortress Gifts, specjalizuj¹cy siê w promocjach gad¿etowych.

 

Akcjê promocyjn¹ zaplanowano w kwietniu br. w sieci blisko 300 sklepów na terenie kraju.

 

Informacja o Fortress Gifts:

 

Fortress Gifts specjalizuje siê w przygotowaniu artyku³ów promocyjnych dla kampanii gad¿etowych, dla potrzeb organizacji eventów czy gad¿etów korporacyjnych.

 

£¹czy trendy w produktach promocyjnych z wiedz¹, kilkunastoletnim doœwiadczeniem na rynku, kontaktami handlowymi, wysokimi umiejêtnoœciami w zakresie importu, logistyki i finansowania kontraktów.

 

Fortress Gifts do­star­cza ar­ty­ku³y pro­mo­cyjne w pe³ni od­po­wia­da­j¹ce po­trze­bom swo­ich Klien­tów. Kre­atywne, nieszablonowe podejœcie pozwala na indywidualne dopasowanie upominku reklamowego, koresponduj¹cego z dzia³alnoœci¹ firmy i jej produktami. Fortress Gifts za­pew­nia rów­nie¿ do­radz­two i wspar­cie w pro­ce­sie two­rze­nia i realizacji kam­pa­nii promocyjnej.

 

Fortress Gifts cieszy siê zaufaniem uznanych firm sektora FMCG, miêdzy innymi takich, jak: Unilever, Kompania Piwowarska, Danone, Nutricia, Terravita, L’oreal, Maspex, Coty, Lubella czy Coca-Cola.

 

Dotychczasowymi hitami okaza³y siê dostarczane przez Fortress Gifts pacynki i puzzle wspieraj¹ce sprzeda¿ produktów marki BoboVita, magiczne kubki Terravita bêd¹ce upominkiem œwi¹tecznym dla Klientów marki oraz bajkowe lunchboxy Rama, ciesz¹ce siê uznaniem w ca³ej Europie, czy maskotki Ma³e G³ody, towarzysz¹ce promocji sprzeda¿y serków Danio.

 

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Klientów Fortress Gifts poszerzy³ swoj¹ ofertê o nowe grupy produktowe. Ma³y sprzêt AGD to pierwsza z nowych propozycji, odpowiednia dla Klientów poszukuj¹cych produktów, które wspomog¹ spontaniczne akcje sprzeda¿owe. Druga grupa to tekstylia, w których imporcie Fortress Gifts ma wieloletnie doœwiadczenie. W szczególnoœci ofertê stanowi¹ T-shirty, do wykorzystania jako gad¿et w akcjach promocyjnych lub jak element ubioru pracowników firmy. Nowoœci¹ jest równie¿ bi¿uteria reklamowa jako atrakcyjny upominek promocyjny.

 

www.fortressgifts.pl
www.facebook.com/FortressGifts

www.fortressgifts.pl/katalogi/pluszaki.htm