Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Fortis Drukarnia oraz Allbag nowymi Cz³onkami PIAP

06.07.2015

Fortis Drukarnia oraz Allbag nowymi Cz³onkami PIAP

 

W czerwcu br. roku grono Cz³onków Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych powiêkszy³o siê o kolejne, nowe firmy z bran¿y – Cz³onkami PIAP zosta³y firmy: Fortis M.Borowy Sp.J. oraz Allbag Tomasz WoŸniak.

 

Zostaæ cz³onkiem PIAP to dla nas ju¿ nie tylko coœ extra, ale koniecznoœæ. Jesteœmy zdania, i¿ ka¿da szanuj¹ca siê firma, maj¹ca na celu ci¹g³y rozwój, powinna nale¿eæ do takich podmiotów jak PIAP – mówi Monika Kobel Specjalista ds. marketingu firmy Fortis M.Borowy Sp. J..

 

Rozwój przedsiêbiorstwa i rozpoznawalnoœæ marki na rynku to kluczowe elementy maj¹ce wp³yw na jego prosperowanie. Zdajemy sobie z tego sprawê, dlatego przyst¹piliœmy do PIAP. Znajduj¹c siê pomiêdzy innymi firmami z bran¿y zyskujemy mo¿liwoœæ zaprezentowania ofertowego menu szerszej grupie docelowej – mówi Tomasz WoŸniak, W³aœciciel firmy Allbag.

 

Fortis Drukarnia jako jedna z pierwszych firm na rynku wdro¿y³a nowoczesn¹ technologiê druku soczewkowego. G³ówn¹ ga³êzi¹ firmy jest produkcja materia³ów POS takich jak podk³adki pod mysz, magnesy reklamowe, naklejki, wobblery, shelfstopery, shelflinery. Dodatkowo w ofercie mo¿na znaleŸæ opakowania kartonowe, metalizowane oraz z PVC, PP, PET, teczki, segregatory, kalendarze, etykiety, wizytówki i inne nowatorskie narzêdzia marketingowe. Dziêki efektom 3D wszystkie te narzêdzia wzbudzaj¹ pozytywn¹ reakcjê u Klientów, staj¹c siê silnym narzêdziem pracy na rynku. Poligrafia to wiêcej ni¿ tylko biznes – to rodzinna tradycja.

 

Allbag – lider w produkcji opakowañ, toreb materia³owych i odzie¿y z nadrukiem, oferuje swoim klientom szerok¹ gamê produktów powszechnie wykorzystywanych w reklamie, marketingu i promocji firmy. Z poœród konkurencji firmê Allbag wyró¿nia g³ównie olbrzymia infrastruktura technologiczna, dziêki czemu Allbag jest w stanie zaproponowaæ swoim klientom ró¿ne rodzaje nadruku na powierzchniach tekstylnych i papierowych. Sitodruk, DTG, Sublimacja, Folie Flex i Flock, a tak¿e haft komputerowy stanowi¹ zaplecze tego przedsiêbiorstwa. Przemyœlane projekty i szybkie terminy realizacji to ich dodatkowy atut.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 150 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 

 

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426