Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Folie Flex i Flock s¹ ju¿ w ofercie Falk&Ross

17.07.2015

Obszerny asortyment odzie¿y promocyjnej i roboczej Falk&Ross Group Polska zosta³ uzupe³niony o wysokiej jakoœci folie FlexClassic oraz FlockClassic przeznaczone do termotransferu.


Poliuretanowe folie FlexClassic maj¹ matow¹ powierzchniê i s¹ odpowiednie do bawe³ny, mieszanek bawe³ny i poliestru oraz poliestru i akrylu. Wœród nich mo¿na znaleŸæ tak¿e folie przeznaczone specjalnie do nylonu oraz materia³ów poddanych impregnacji hydrofobowej.


Folie FlockClassic maj¹ wygl¹d aksamitu i zosta³y zaprojektowane
z myœl¹ o materia³ach, jak bawe³na i jej mieszanki oraz poliester. S¹ miêkkie
w dotyku i elastyczne oraz zapewniaj¹ wysoki komfort noszenia. Ponadto maj¹ doskona³y poziom krycia.


Oba rodzaje nadaj¹ siê do przycinania przy pomocy wiêkszoœci dostêpnych ploterów, maj¹ szerok¹ paletê wyrazistych kolorów, a wykonany nadruk jest trwa³y i przyjemny w dotyku.


Wiêcej informacji na www.falk-ross.eu