Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

FLEXFIT – mercedes wœród czapek reklamowych

16.04.2015

FLEXFIT – mercedes  wœród czapek reklamowych

L-Shop-Team – hurtowy dystrybutor tekstyliów reklamowych (4.500 produktów, ponad 90 marek) –  zatroszczy³ siê przed latem o tych bardziej wymagaj¹cych i wprowadzi³ do swojej oferty now¹ markê czapek FLEXFIT.

Marka ta  do³¹czy³a do  16 innych marek oferuj¹cych czapki w L-Shop, m.in. KUP, Beechfield, Atlantis, Result, Myrtle Beach, Sol’s, Slazenger, Oltees, Anvil, Serie Graffic, AWDIES

Flexfit to modna marka stylowych i bardzo dobrej jakoœci czapek.  Jedno- lub dwukolorowe, w paski, kratkê lub ozdobnie przeszywane, kamufla¿owe lub o imitacji skóry, z kwiatowymi lub zwierzêcych motywami w ró¿norodnej kombinacji kolorystycznej. Typowa dla czapek Flexfit  jest specjalna elastyczna regulacja, które z ³atwoœci¹ dopasowywuje siê do ka¿dej  g³owy. W asortymencie znaleŸæ mo¿na tak¿e czapki z zapiêciem typu snapback, czapki typu beanies  oraz kapelusze.

I teraz najlepsza wiadomoœæ: L-Shop-Team ma a¿ 59 modeli w ofercie oraz specjalne zestawy do przetestowania   www.ksiazkawyboru.pl