Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

FL Group, SUPERGIFT PROMOTION, Graffiti Print Nowymi Cz³onkami PIAP

27.02.2014

IP PIAP z dnia 20 luty 2014

FL Group, SUPERGIFT PROMOTION, Graffiti Print Nowymi Cz³onkami PIAP


FL Group, SUPERGIFT PROMOTION, Graffiti Print to Nowe Firmy Cz³onkowskie PIAP, które zdecydowa³y siê przyst¹piæ do Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych w styczniu br.

Przystêpuj¹c do PIAP-u, FL Group (w tym Progadget) ma nadziejê na wspó³pracê przy ciekawych projektach. Grupa cieszy siê, i¿ certyfikatem PIAP-u bêdzie mog³a potwierdziæ swoj¹ rzetelnoœæ i wysok¹ jakoœæ œwiadczonych us³ug. Cz³onkostwo w PIAP jest ukoronowaniem ostatnich miesiêcy ciê¿kiej pracy ca³ego zespo³u i impulsem do dalszej, wzmo¿onej aktywnoœci i dbania o rzetelne i uczciwe prowadzenie dzia³añ – mówi Marcin Chabier W³aœciciel FL Group.

FL Group (www.fl-group.pl), wraz z projektem Progadget, specjalizuje siê w sprzeda¿y, imporcie i produkcji gad¿etów reklamowych, produktów promocyjnych, koszy prezentowych oraz nadruków na oferowanych gad¿etach i tekstyliach. Progadget oferuje gad¿ety z nadrukiem, obradowan¹ odzie¿ oraz realizuje zamówienia specjalne na produkty reklamowe. Obs³uguje klientów, którzy pragn¹ wzmocniæ wizerunek swojej marki oraz wspiera dzia³ania promocyjne klientów. Firma wspó³pracuje z najwiêkszymi dystrybutorami gad¿etów w Europie, dziêki czemu jest w stanie zaoferowaæ klientom szerok¹ gamê produktów oraz atrakcyjne ceny. W sklepie www.progadget.pl, znaleŸæ mo¿na ponad 30 000 produktów. Progadget to gadget4all, czyli wszystko, aby Twoja firma by³a widoczna.

SUPERGIFT PROMOTION jest dynamicznie rozwijaj¹cym siê dostawc¹ i importerem materia³ów reklamowych. Firma dzia³a na rynku od 2006 roku. W sta³ej ofercie posiada ponad 10 000 artyku³ów niezbêdnych do promocji firmy, marki, us³ug itp. Klientów Supergift Promotion .SUPERGIFT PROMOTION specjalizuje siê w indywidualnych produkcjach – pocz¹wszy od indywidualnych kszta³tów produktów, do artyku³ów dedykowanych kampaniom reklamowym – „Pañstwa Projekt Nasze Wykonanie”. Design artyku³ów firma dostosowuje do aktualnych trendów rynkowych lub do potrzeb Klienta.

Firma Graffiti Print jako producent tekstylnych noœników reklamy istnieje na rynku polskim i europejskim od 1989 roku. W tym czasie realizowa³a zlecenia dla najbardziej znanych marek oraz wspó³pracowa³a z najlepszymi Agencjami Reklamowymi, które dziêki znakomitej realizacji swoich projektów przy naszym wspó³udziale by³y nagradzane. Szeroki jak na niewielk¹ firmê asortyment jak flagi, bannery , proporczyki, beachflagi, parasole ogrodowe, namioty , szaliki, cylindry, fladry, flagi golfowe, scenografie, itp. sprawiaj¹, ¿e firma ma swoich sta³ych odbiorców od wielu lat. Posiada filie handlow¹ w Warszawie, Niemczech i Danii. Na bie¿¹co firma reaguje na nowoœci rynkowe uzupe³niaj¹c park maszynowy w nowych technologiach.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 130 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 

 

 

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426