Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Firma Stefania równie¿ przed³u¿y³a cz³onkostwo w SWB

06.03.2014

Zak³ad Galanterii Skórzanej „STEFANIA”  z Kalisza funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat .

Pozycje wiod¹cego, polskiego producenta galanterii skórzanej wypracowa³ sobie niebanalnym podejœciem do produktów ze skóry ,bogat¹ kolorystyk¹ i elastycznym podejœciem do potrzeb Klientów. „STEFANIA” nieustannie proponuje nie tylko nowy design galanterii skórzanej ale równie¿ praktyczne i funkcjonalne rozwi¹zania.

 
Przyk³adem jest ostatnia kolekcja z systemem antykradzie¿owym ID Protect .
Warto dodaæ, ¿e produkty firmy  „STEFANIA” doceniane s¹ zarówno przez bran¿ê reklamow¹ o czym œwiadcz¹ liczne nagrody i wyró¿nienia na targach RemaDays jak i klientów indywidualnych – portfel Giovani CV 240 otrzyma³ w 2014 roku Z³oty Medal Konsumenta na Miêdzynarodowych Targach Poznañskich.
 
 
STEFANIA – Zak³ad Galanterii Skórzanej
Bêdziñska 18
62-800 Kalisz
tel.: 48625940405
www.stefania.net.pl