Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Firma Mount Blanc uruchomi³a now¹ platformê sprzeda¿ow¹

16.09.2016

 

Teraz w sklepie internetowym Mount Blanc (www.mountblanc.pl) mo¿na robiæ s³odkie zakupy online w nowy, bardziej przyjazny i nowoczesny sposób. Nowy sklep to tak¿e rewolucja w kwestii realizacji i odbioru zamówieñ. Ju¿ teraz mo¿na sprawdziæ które produkty dostêpne s¹ w konkretnej, stacjonarnej Pijalni Czekolady i Kawy Mount Blanc, z³o¿yæ zamówienie online i odebraæ je w wybranym przez siebie lokalu. Nie trzeba czekaæ na kuriera, s³odki zestaw mo¿na odebraæ w dowolnym momencie w godzinach otwarcia lokalu i przy okazji skosztowaæ przepysznej, belgijskiej czekolady do picia. Funkcjonalnoœæ ta jest nie tylko wygodna, ale równie¿ korzystna z punktu widzenia finansowego, poniewa¿ przy opcji odbioru osobistego nie doliczana jest op³ata za wysy³kê paczki.

Czekoladowa oferta Mount Blanc jest niezwykle bogata i stale bêdzie siê powiêksza³a. Znale¿æ tu mo¿na czekoladowe prezenty na ka¿d¹ okazjê. Eleganckie, drewniane szkatu³ki, klasyczne bombonierki, kolekcje projektowane na specjalne okazje oraz niewielkie s³odkie upominki i czekoladowe figury. To oczywiœcie tylko niewielki fragment asortymentu. Poniewa¿ Klienci czêsto poszukuj¹ oryginalnych rozwi¹zañ, prezentów które robi¹ wra¿enie i s¹ niepowtarzalne, do oferty sklepu zosta³y wprowadzone równie¿ produkty personalizowane. Od teraz robi¹c zakupy online na www.mountblanc.pl mo¿na zamówiæ szkatu³kê lub bombonierkê np. z nadrukowanych w³asnym zdjêciem oraz z wygrawerowanym tekstem.

Firma Mount Blanc postawi³a na nowe technologie i ci¹g³y rozwój. Ca³y czas testowane s¹ nowe funkcje i rozwi¹zania przyjazne Klientowi oraz konkurencyjne na rynku. Informacje o wszystkich nowoœciach oraz promocjach bêdzie mo¿na znaleŸæ w aktualnoœciach, newsletterze oraz na firmowym blogu.