Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Firma MJM Company sp.z.o.o. w³aœciciel marki Bee2 zosta³a za³o¿ona przez w³aœcieli SDX Towels sp.z.o.o.

16.01.2017

Mimo tego faktu wszystkie firmy pozostan¹ odrêbnymi podmiotami gospodarczymi pracuj¹cymi niezale¿nie na w³asny rachunek ekonomiczny. Firmy bêd¹ prowadzi³y  odrêbne oferty produktowe i w³asne polityki cenowe.

W zwi¹zku z ró¿nymi grupami produktowymi oraz  procesem produkcyjnym zamówienia na poszczególne produkty nale¿y sk³adaæ w firmie dedykowanej do danego produktu

Obie firmy bêd¹ posiada³y oddzielne dzia³y handlowe

Jednoczeœnie chcemy podkreœliæ i¿ obie firmy s¹ skierowane do obs³ugi agencji reklamowych oraz dystrybutorów gad¿etów reklamowych

Oficjalna prezentacja produktów Bee2 nast¹pi na targach Rema Days