Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Firma Maxim przejmuje markê FOHA.

10.10.2014

Firma Maxim przejmuje markê FOHA.


Marka FOHA wesz³a w sk³ad oferty firmy MAXIM – producenta ceramiki reklamowej. Fakt ten otwiera nieskoñczone mo¿liwoœci produkcji nowoczesnego kubka firmowego.


Od pocz¹tku paŸdziernika br. klienci obu firm mog¹ korzystaæ z po³¹czonej oferty kontaktuj¹c siê wy³¹cznie z firm¹ MAXIM, która nadal bêdzie kontynuowa³a politykê sprzeda¿y swoich produktów wy³¹cznie poprzez agencje reklamowe.


Na nowych klientów marki Porceline by MAXIM czeka wiele korzyœci m.in. najszersza oferta ceramiki reklamowej, wysokie stany magazynowe pozwalaj¹ce na szybk¹ realizacjê zleceñ, ekonomiczny druk bezpoœredni.
Natomiast dla obecnych partnerów MAXIM pojawiaj¹ siê trzy rewolucyjne nowoœci: 
barwienie porcelany na dowolny kolor Pantone (Hydrocolor), szersza paleta kolorów nadruku kalkomani¹ organiczn¹ oraz Kultowy kubek Coffee 2 Go.


Wiêcej na www.maxim.com.pl