Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Firma Jaguar zaprasza na seans!

07.10.2016

Czy zastanawiasz siê czasem jak w rzeczywistoœci wygl¹daj¹ produkty z katalogu?

Nie myœlisz nieraz, ¿e przesadzono z photoshopem?

Ciekawi Ciê jak sprawdzaj¹ siê w u¿ytkowaniu? 

                         
W najnowszym katalogu Jaguara – Persona.Gift znajduje siê ponad 50 filmów video prezentuj¹cych ich praktycznoœæ i funkcjonalnoœæ. 

Wystarczy zeskanowaæ kod QR w katalogu lub wejœæ na stronê produktu – www.jaguargift.com