Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Firma Fruit of the Loom og³asza kalendarium targowe na rok 2015

17.12.2014

W 2015 roku firma Fruit of the Loom zaprezentuje swoj¹ najnowsz¹ kolekcjê odzie¿y rekreacyjnej podczas trzech g³ównych europejskich wystaw targowych: CTCO (Francja), RemaDays (Polska) i Printwear & Promotion (Wielka Brytania).

Odwiedzaj¹cy bêd¹ mogli zobaczyæ i przymierzyæ propozycje firmy na rok 2015, w tym nowe fasony bluz z serii Lightweight, nowe kolory T-shirtów oraz dodatkowe rozmiary i kolory koszulek polo. Z pewnoœci¹ jednak najwiêcej emocji wzbudzi rewolucyjna kolekcja T-shirtów Sofspun®, która prezentowana na targach bêdzie po raz pierwszy. Zaprezentowana zostanie pe³na kolekcja mêska, damska, dzieciêca oraz dla nastolatek. Nowa linia t-shirtów dostêpna jest w jasnych i wyrazistych barwach oraz w szerokiej gamie rozmiarów, a wykonano j¹ z przêdzy bezwrzecionowej, która w dotyku jest miêkka niczym bawe³na czesana ring spun.

Jak zapewnia Kirsty Button, kierownik ds. marketingu: „Podczas ubieg³orocznej edycji targów RemaDays zaprezentowaliœmy bardzo du¿o i by³a to dla nas œwietna okazja do spotkañ i rozmów zarówno z nowymi, jak i dotychczasowymi klientami. Jesteœmy pewni, ¿e w przysz³ym roku wszystkie nasze nowe produkty i kolory bêd¹ dla osób odwiedzaj¹cych targi nie lada atrakcj¹”.
W tym roku firmê Fruit of the Loom bêdzie mo¿na odwiedziæ w stoisku numer 3E8.
Stoisko marki bêdzie jasne i barwne, prezentuj¹ce szerok¹ gamê odzie¿y i bogat¹ paletê dostêpnych kolorów. Projekt stoiska zak³ada wyraziste elementy graficzne oraz materia³y wideo prezentuj¹ce markê i produkty. Dziêki wyraŸnie oznakowanym sekcjom i przyci¹gaj¹cym uwagê ekspozycjom ubrañ, zwiedzaj¹cy szybko i ³atwo znajd¹ to, czego szukaj¹.
 
Na stoisku Fruit of the Loom zaprezentowana zostanie ca³a kolekcja na rok 2015 – w sumie 103 fasony, a dla ka¿dego z nich bêdzie mo¿na zapoznaæ siê z dostêpn¹ palet¹ kolorów.

Goœcie odwiedzaj¹cy stoisko bêd¹ tak¿e zachêcani do zostania cz³onkiem Klubu Fruit of the Loom i korzystania z jego zbioru materia³ów do pobrania w tym: bezp³atnych internetowych narzêdzi marketingowych pozwalaj¹cych tworzyæ profesjonalne materia³y reklamowe. Narzêdzia te zosta³y ulepszone i zawieraj¹ nowe materia³y dotycz¹ce najnowszych produktów, w tym linii Sofspun®. Podczas targów odbêdzie siê praktyczna prezentacja korzyœci wynikaj¹cych z darmowego cz³onkostwa w Klubie Fruit of the Loom.

Ka¿da osoba odwiedzaj¹ca stoisko otrzyma bezp³atny egzemplarz nowego 116-stronicowego katalogu produktów Fruit of the Loom, ciekawe materia³y informacyjne oraz darmowy T-shirt Sofspun®.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji i otrzymaæ darmowy egzemplarz katalogu produktów na 2015 rok, nale¿y odwiedziæ stronê internetow¹ Fruit of the Loom lub skontaktowaæ siê z lokalnym dostawc¹ b¹dŸ Biurem Obs³ugi Klienta: Tel.: +49 631 35 31 878 E-mail: service@fotlinc.com lub wejdŸ na stronê www.fruitoftheloom.pl