Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Firma EMIDAS, RASTER, YOURCLIP w gronie Cz³onków PIAP

16.10.2013

Firma EMIDAS, RASTER, YOURCLIP w gronie Cz³onków PIAP

 

Na prze³omie ostatniego miesi¹ca br. grono Cz³onków Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych powiêkszy³o siê o trzy nowe firmy z bran¿y. Cz³onkami stowarzyszenia bran¿owego PIAP zosta³y Firma Emidas, RASTER i YOURCLIP.

 

Cz³onkostwo w PIAP traktujemy w kategoriach presti¿u. Jesteœmy zadowoleni, ¿e mo¿emy byæ w grupie firm, które w sposób profesjonalny podchodz¹ do biznesu- Jacek Trzeszczyñski w³aœciciel Firmy Emidas.

 

Firma Emidas jest producentem naklejek wypuk³ych 3D oraz artyku³ów reklamowych takich jak: breloki reklamowe, przypinki (pinsy),¿etony do wózków sklepowych oraz magnesy i magnesy 3D.

W³asny park maszynowy oraz d³ugoletnie doœwiadczenie pozwalaj¹ wykonywaæ zlecenia w konkurencyjnych cenach i krótkich terminach. Priorytetem firmy jest zadowolenie klienta. Proste zasady jak szczeroœæ i poszanowanie jednostki to klucz to sukcesu.

 

Obecnoœæ w elitarnym gronie firm kszta³tuj¹cych rynek artyku³ów reklamowych to dla nas zaszczyt. Cz³onkostwo w PIAP jest potwierdzeniem rzetelnoœci, wiarygodnoœci i gwarancj¹ jakoœci naszych produktów – mówi Robert D¹bek – kierownik biura obs³ugi klienta.


Firma Raster od 20 lat dzia³a w bran¿y poligraficznej i reklamowej. Odbiorcami jej wyrobów s¹ klienci koñcowi i agencje reklamowe z ponad 50 krajów na ca³ym œwiecie. W przeciwieñstwie do typowych producentów z bran¿y nie ogranicza swojej dzia³alnoœci do w¹skiej specjalizacji. Nowoczesne technologie i park maszynowy jakim dysponuje pozwoli³y na stworzenie szerokiej oferty.
Firma Raster jest producentem naklejek wypuk³ych pokrywanych ¿ywic¹, magnesów reklamowych, notesów magnetycznych, breloków, wydruków trójwymiarowych na folii soczewkowej, tatua¿y oraz wydruków zapachowych i termoaktywnych. W tym roku wprowadzi³a na rynek nowoœæ na rynku artyku³ów reklamowych – emblematy multistick pozwalaj¹ce na wielokrotne przyklejanie i odklejanie do praktycznie dowolnej powierzchni.

Wierzymy, ¿e do³¹czenie firmy S Kwadrat do Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych pomo¿e Nam dotrzeæ do jeszcze wiêkszej liczby odbiorców, a znalezienie siê w œród tak presti¿owego grona bêdzie dla nas du¿ym wyró¿nieniem i motywacj¹ do dalszego rozwoju – mówi Paulina Smolarska z firmy S Kwadrat w³aœciciel marki Yourclip.


YOURCLIP  niezwyk³e spinacze do papieru. Bior¹c pod uwagê iloœæ korespondencji, otrzymywanej ka¿dego dnia, wywarcie dobrego pierwszego wra¿enia to podstawa. Potrzeba jedynie tych kilku kluczowych sekund, by odbiorca zdecydowa³ czy przeczytaæ czy wyrzuciæ korespondencjê.
Dlatego w³aœnie warto do korespondencji, dokumentów czy faktur do³¹czyæ jeden z wielu modeli YOURCLIP. Produkty z linii YOURCLIP mog¹ stanowiæ odpowiedŸ dla wymagaj¹cych klientów poszukuj¹cych  nietypowych i ciekawych narzêdzi marketingowych. Zaawansowane zaplecze technologiczne umo¿liwia dowolne personalizowanie spinaczy.


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426