Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Firma AXPOL Trading œwiêtuje w tym roku 25-lecie dzia³alnoœci!

15.12.2015

W 1991 roku w Poznaniu zapocz¹tkowana zosta³a dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa, które obecnie jest liderem na rynku reklamowym w Polsce. AXPOL Trading posiada bogat¹ ofertê artyku³ów promocyjnych (ponad 6500 ró¿nych produktów na stanie magazynowym) oraz park maszynowy do znakowania na miejscu.


Firma jest kojarzona g³ównie z szerok¹ gam¹ upominków na ka¿d¹ okazjê, a jej najbardziej rozpoznawalna wœród agencji reklamowych marka to VOYAGER. Jej uzupe³nieniem jest katalog VOYAGER XD, który prezentuje przede wszystkim designerskie produkty o nietuzinkowym wygl¹dzie i funkcjonalnoœci. Marka ta stawia na ekologiê i innowacjê, czego rezultatem jest najbardziej ekologiczna marka odzie¿y reklamowej XD Apparel. AXPOL Trading mo¿e siê równie¿ pochwaliæ najwiêksz¹ kolekcj¹ zabawek pluszowych przeznaczonych na rynek reklamowy – FOFCIO Promo Toys. Marka VOYAGER Wine Club zachêca wyœmienitymi winami pochodz¹cymi z prywatnych winnic, niedostêpnymi powszechnie na polskim rynku, innymi alkoholami oraz ciekawymi dodatkami. Natomiast Mauro Conti exclusive collection powsta³a z myœl¹ o wyj¹tkowych okazjach i nawet najbardziej wymagaj¹cych klientach, którzy ceni¹ wysok¹ jakoœæ i elegancjê.


Firma nieustannie siê rozwija i wprowadza na rynek nowe produkty, dostosowuj¹c asortyment do zmieniaj¹cych siê potrzeb klientów. Niedawno wprowadzona marka AIR GIFTS Outdoor Pro-Motion to starannie wyselekcjonowane i zaprojektowane artyku³y stworzone dla osób aktywnie spêdzaj¹cych czas, mi³oœników podró¿y oraz wypoczynku w plenerze. W zesz³ym roku AXPOL Trading zosta³o wy³¹cznym dystrybutorem, na rynku B2B w Polsce, znanych i cenionych w Europie produktów MOLESKINE. Legendarne notatniki zd¹¿y³y ju¿ opanowaæ nasz œwiat reklamy.


Firma bierze czynny udzia³ w funkcjonowaniu ca³ej bran¿y reklamowej, jest cz³onkiem najwa¿niejszych polskich i miêdzynarodowych stowarzyszeñ, a tak¿e anga¿uje siê w przedsiêwziêcia wspomagaj¹ce szczytne cele. Obs³uguje wy³¹cznie agencje reklamowe, którym oferuje fachow¹ pomoc w doborze produktów i metod ich znakowania. Przez minione 25 lat swojej dzia³alnoœci AXPOL Trading z niedu¿ej firmy zmieni³a siê w jednego z najbardziej znanych importerów w Polsce i Europie Œrodkowej. Zdoby³a wiele presti¿owych nagród, wyró¿nieñ oraz certyfikatów gwarantuj¹cych rzetelnoœæ i wiarygodnoœæ biznesow¹.