Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Firma 14ZERO do³¹czy³a do partnerów SWB

03.03.2014

Nasze wczeœniejsze doœwiadczenia w bran¿y reklamowej oraz zaanga¿owanie w tworzenie agencji reklamowej przyjaznej klientowi spowodowa³y, ¿e szybko zyskaliœmy opiniê rzetelnego i wiarygodnego partnera.

Nasza oferta obejmuje kilkanaœcie katalogów zawieraj¹cych szerokie spektrum gad¿etów reklamowych, katalogi z artyku³ami piœmienniczymi, katalogi tekstylne, inne katalogi tematyczne w tym: ceramika reklamowa, kalendarze reklamowe, s³odycze reklamowe, podk³adki pod myszki, baloniki, scyzoryki, zapalniczki, zegary i zegarki na rêkê …

Wykonujemy równie¿ produkty nieskatalogowane wykonywane wg projektu przygotowanego we wspó³pracy z klientami, takie jak: flagi, banery, proporczyki, chor¹giewki, torby reklamowe, torby podró¿ne i plecaki, rêczniki i szlafroki, kasetony, standy, stojaki …

Naszymi dostawcami s¹ renomowane na rynku reklamowym firmy z ca³ej Europy oraz Dalekiego Wschodu, dziêki czemu mo¿emy oferowaæ kilka tysiêcy wzorów produktów zarówno dla niskich bud¿etów jak i dla najbardziej wyrafinowanych gustów, gdzie cena schodzi na dalszy plan.

Piotr Opara
www.14zero.pl

14zero

ul.Hajoty 53/1
01-821 Warszawa