Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Firma ¯ejmo & Siatecki s.c. udostêpni³a d³ugo oczekiwany sklep internetowy

05.11.2017

Firma ¯ejmo & Siatecki s.c., dystrybutor wielu renomowanych europejskich marek gad¿etów reklamowych, udostêpni³a dla swoich klientów – agencji reklamowych – d³ugo oczekiwany sklep internetowy. W sklepie znajduj¹ siê produkty wiêkszoœci dystrybuowanych marek.

Przejrzysta grafika, ³atwe wyszukiwanie, jasne opisy – te cechy z pewnoœci¹ u³atwi¹ wszystkim klientom pracê z produktami dystrybutora. Platforma jest stale rozwijana i regularnie dodawane s¹ do niej nowe produkty i funkcjonalnoœci.

Zapraszamy do korzystania: www.sklep.zejmo-siatecki.com