Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Falk&Ross Polska zwiêksza stany magazynowe!

27.01.2014

Falk&Ross Polska zwiêksza stany magazynowe!

Otwarcie w marcu 2013r. magazynu Falk&Ross w podkrakowskich Balicach by³o doskona³¹ odpowiedzi¹ na potrzeby rynku. Otworzenie lokalnego centrum logistycznego pozwoli³o zredukowaæ czas dostawy w Polsce do 24 godzin, mo¿liwy jest oczywiœcie równie¿ osobisty odbiór towaru nawet tego samego dnia. Pocz¹tkowo w polskim magazynie dostêpnych by³o niespe³na 2500 produktów najbardziej popularnych produktów marek B&C, Fruit of the Loom, Gildan i SG. Zgodnie z ide¹ rozwoju, od pocz¹tku roku 2014, podwojone zostan¹ zarówno stany magazynowe wszystkich produktów, jak równie¿ podwojona zostanie iloœæ produktów dostêpnych praktycznie od rêki, aby wspó³praca z Klientami przebiega³a jeszcze sprawniej i owocniej.