Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Falk&Ross Polska koñczy 10 lat!

13.01.2014

Falk&Ross Polska koñczy 10 lat!

Falk&Ross to wiod¹cy europejski dystrybutor tekstyliów promocyjnych. Polski oddzia³ firmy obchodzi w roku 2014 okr¹g³y jubileusz 10 lat dzia³alnoœci na rynku. Falk&Ross posiada w swojej ofercie tekstylia najlepszych producentów odzie¿y reklamowej, m.in. Fruit of the Loom, B&C, Gildan, Stormtech oraz w³asnej marki SG. Oddzia³ stale siê rozwija i poszerza swój asortyment. Od marca 2013 dzia³a nowoczesne centrum logistyczne zlokalizowane przy biurze w Balicach. Nowy katalog oprócz bogatego wyboru t-shirtów, koszulek polo, bluz, kurtek, odzie¿y roboczej czy biznesowej, prezentuje sekcjê odzwierciedlaj¹c¹ najnowsze trendy w modzie. Ponadto wœród nowoœci znalaz³y siê torby marki Bags by Jassz, czapki Beechfield i Flexfit, kolekcje odzie¿y roboczej Result czy produkty marek Karlowsky i Tie Dye Eu. Najwy¿sza jakoœæ, najwiêksza dostêpnoœæ produktów, atrakcyjne ceny i profesjonalna obs³uga Klienta to standardy, jakie Falk&Ross spe³nia na co dzieñ ju¿ od 10 lat.