Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Fabryka Smyczy, Spólnota- Drzewna Spó³dzielnia Pracy, Patcar w gronie Cz³onków PIAP

22.03.2017


W pierwszym kwartale br. grono Cz³onków Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych powiêkszy³o siê o nowe firmy z bran¿y. Cz³onkami stowarzyszenia bran¿owego PIAP zosta³y firmy: Fabryka Smyczy, Spólnota- Drzewna Spó³dzielnia Pracy, Patcar.

 

– Mo¿liwoœæ do³¹czenia do presti¿owego grona firm zrzeszonych w PIAP to dla nas przede wszystkim ogromny zaszczyt oraz niepowtarzalna szansa na dodatkowe uwiarygodnienie w oczach naszych klientów. Ogromn¹ wartoœci¹ jest równie¿ dostêp do wyników badañ rynku, które pomog¹ nam w wyznaczaniu kierunku dalszego rozwoju marki – podsumowuje Pawe³ Kolarczyk, wspó³w³aœciciel Fabryki Smyczy S.C..


Fabryka smyczy to wiod¹cy polski producent smyczy sublimacyjnych i innych materia³ów reklamowych. Doœwiadczony zespó³ i wypracowane przez lata wysokie standardy pracy stanowi¹ gwarancjê jakoœci produkowanych gad¿etów. Wœród klientów marki znalaz³y siê takie firmy jak Johnson & Johnson, Douglas, Outhorn oraz liczne instytucje, w tym  Ministerstwo Finansów. Fabryka smyczy od lat partneruje akcjom charytatywnym i ma ogromn¹ przyjemnoœæ wspieraæ m.in. Fundacjê Ludzki Gest Jakuba B³aszczykowskiego oraz Fundacjê Mam Marzenie.

Na przyst¹pienie  do PIAP zdecydowaliœmy siê licz¹c na dalszy rozwój naszej firmy w zakresie reklamy i pozyskaniu nowych rynków sprzeda¿y– mówi Grzegorz Trzciñski – Kierownik Dzia³u  Marketingu Spólnota Drzewna Spó³dzielnia Pracy.


Spólnota Drzewna Spó³dzielnia Pracy w Bia³ce k/Makowa Podhalañskiego od kilkudziesiêciu lat specjalizuje siê w produkcji wyrobów z drewna litego. Przed okresem letnim Spó³dzielnia produkuje przede wszystkim  tradycyjne le¿aki drewniane, fotele, sto³eczki oraz meble ogrodowe, a przed okresem zimowym tradycyjne sanki drewniane. Od kilkunastu lat specjalizuje siê równie¿ w realizacji nadruków wielokolorowych na wyrobach, które s¹ wykonywane wg.indywidualnych ¿yczeñ odbiorców. Nadruki na produktach wykonywane s¹ ró¿nymi metodami tj. sublimacja,sitodruk,termodruk i grawerunek. Do produkcji wyrobów stosowane s¹ materia³y wysokiej jakoœci. Produkty reklamowe Spó³dzielni, takie jak le¿aki i sanki posiadaj¹ stosowne certyfikaty bezpieczeñstwa. Blisko 90% produkcji jest eksportowana. Tajemnica sukcesu polega na dostarczaniu wyrobów solidnie wykonanych,dotrzymywaniu terminów i rozs¹dnym kszta³towaniu cen.

 W zwi¹zku z nieustannie wzrastaj¹cym zainteresowaniem na nasze produkty firm z bran¿y reklamowej postanowiliœmy do³¹czyæ do szerokiego grona cz³onków PIAP. Bardzo cieszymy siê z mo¿liwoœci uczestniczenia w projekcie d¹¿¹cym do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjnoœci rodzimych firm na rynku materia³ów promocyjnych – mówi manager w firmie Patcar, Patryk Radzikowski .


Firma Patcar nieustannie od ponad 25 lat dzia³a w bran¿y przetwarzania tworzyw sztucznych metod¹ wtrysku. Stale rozwijane zaplecze produkcyjne oraz lata zebranego doœwiadczenia pozwalaj¹ na obs³ugê klienta na najwy¿szym poziomie, dostarczanie produktów œwietnej jakoœci a tak¿e sta³ego poszerzania asortymentu w oparciu o sugestie i wymagania klientów . W ofercie rodzinnej firmy mo¿emy znaleŸæ miêdzy innymi nabiurkowe przyborniki i pude³ka na kartki, zawieszki oraz breloki do kluczy, etui na karty i identyfikatory. Wszystko to przystosowane do wykonania nadruku b¹dŸ zastosowania wk³adki reklamowej, wykonane z wysoko jakoœciowych tworzyw . 

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426