Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

F.H.U.MINAR w gronie Cz³onków PIAP

10.10.2017

Firma Handlowo-Us³ugowa MINAR do³¹czy³a do grona Cz³onków Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych we wrzeœniu br.

Zaproszenie naszej firmy do PIAP-u pozwoli na zaciœnienie wzajemnych relacji, zaprezentowanie partnerom koncepcji naszej oferty oraz pozwoli na szersze zapoznanie siê z ofert¹ artyku³ów promocyjnych bezpoœrednio od producentów jak i dostawców. Dla nas jest to krok w kierunku poszerzenia naszej oferty  i rozwoju w relacjach z klientami, oraz otwarcie siê na nowe mo¿liwoœci– mówi Armin Puchalla W³aœciciel  Firmy Handlowo-Us³ugowej „MINAR”
    
Firma Handlowo-Us³ugowa „MINAR” dzia³a na rynku nieprzerwanie od 1999r. Specjalizuje siê w dostarczaniu swoim Klientom najwy¿szej jakoœci produktów marketingowo-reklamowych, kalendarzy ksi¹¿kowych i œciennych.
Na specjalne ¿yczenie Klienta wykonuje dowolne projekty graficzne oraz realizuje je wybran¹ technik¹. Drukuje i dostarcza indywidualnie oznakowane gad¿ety reklamowe.
Na specjalne ¿yczenie tworzy okazjonalne prezenty oznakowane logotypem, wraz z estetycznym opakowaniem. Wspó³pracuje z szerok¹ gam¹ dostawców krajowych i zagranicznych, dziêki czemu ka¿dy z Pañstwa znajdzie produkt dostosowany do swoich indywidualnych potrzeb i oczekiwañ.
Siedziba firmy znajduje siê w Zabrzu, jednak jest to firma o zasiêgu ogólnopolskim i realizuje zamówienia niezale¿nie od dziel¹cej ich odleg³oœci.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby. Wiêcej informacji: www.piap-org.pl

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426