Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

European Suppliers Book- 5. wydanie ju¿ wkrótce

31.05.2017

Ka¿da firma stawia przed sob¹ okreœlone cele. Dziêki nim rozwija siê i zyskuje zamierzone efekty. Pomocnym narzêdziem w realizowaniu celów biznesowych w bran¿y reklamowej jest bez w¹tpienia katalog European Suppliers Book. Jakie zalety daje obecnoœæ w tym katalogu oraz jakie korzyœci niesie ze sob¹ posiadanie tej publikacji? O tym w poni¿szym materiale.

Ju¿ we wrzeœniu do piêciu tysiêcy agencji reklamowych z 24. krajów ca³ej Europy trafi pi¹te wydanie katalogu – European Suppliers Book. Jego zasiêg  zwiêkszy siê po wysy³ce do odbiorców drog¹ elektroniczn¹. Z tej jedynej na rynku publikacji w wersji online skorzysta 25 tysiêcy firm z 33 krajów Starego Kontynentu.

G³ówn¹ zalet¹ katalogu jest wsparcie dzia³alnoœci eksportowej oraz dotarcie do dystrybutorów i agencji reklamowych w Europie.
Korzyœci czerpi¹ zarówno reklamodawcy jak i czytelnicy tego wydawnictwa.

 

Magnesem przyci¹gaj¹cym reklamodawców s¹: ogólnoeuropejski zasiêg katalogu, który dociera do ponad 25 tys. firm z bran¿y reklamowej, mo¿liwoœæ efektywniejszego dotarcia do rynku oraz baza 5000 firm, do których wysy³any jest katalog z pe³nymi danymi kontaktowymi. Kompletna baza danych mo¿e pos³u¿yæ jako narzêdzie do samodzielnej aktywnoœci marketingowej.

 

Dla czytelników katalogu ESB czeka baza sprawdzonych dostawców z Europy. Dziêki wyszukiwarkom po s³owach kluczowych ³atwo odnajd¹ poszukiwany produkt. Posiadanie niniejszej publikacji to tak¿e otrzymywanie specjalnego newslettera z promocjami i nowoœciami produktowymi.

Nowatorskie rozwi¹zania wspieraj¹ce dzia³alnoœæ eksportow¹ i  zastosowane w ESB integruj¹ ca³¹ europejsk¹ bran¿ê reklamow¹ i daj¹ mo¿liwoœæ szybkiego nawi¹zania i poszerzania kontaktów biznesowych.

 

 

ESB to tak¿e pozytywne opinie od dotychczasowych reklamodawców:

***
„(…) Otrzyma³em od Pañstwa egzemplarz magazynu European Suppliers Book. Katalog okaza³ siê przydatnym Ÿród³em w poszukiwaniu firm i ofert w bran¿y reklamowej, co pozwoli³o mi odnaleŸæ ciekawe oferty produktowe dla moich klientów.”
Alex
Creatice Promotions Limited
Wielka Brytania

***

„Nasze regularne reklamy w European Suppliers Book dostarczaj¹ nam wartoœciowe kontakty do dystrybutorów z wielu krajów Europy-a to wszystko przy bezkonkurencyjnym stosunku ceny do us³ugi.”
Sascha Behrendt
Bemag Behrendt Marketing Group
Niemcy

***

„ESB jest dla nas ciekaw¹ propozycj¹. Przez ostatni rok korzystaliœmy z tego narzêdzia i uwa¿am, ¿e sprawdza siê. Najwiêksz¹ jego wartoœci¹ jest dla mnie comiesiêczny newsletter oraz rozbudowana baza mailingowa.”
Mariusz Szandecki
Sandex
Polska
***
„Katalog ESB to doskona³a forma przypomnienia, a jednoczeœnie reklamy wystawców i firm produkcyjnych. Klienci poszukuj¹cy danego towaru, szybko i ³atwo mog¹ znaleŸæ dane firm oferuj¹cych poszukiwany towar.”
Jerzy Polak
A&J
Polska

 

Wiêcej szczegó³ów na stronie internetowej www.esbook.eu.