Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

ESB po raz trzeci we wrzeœniu, a u¿ytkownicy ju¿ pytaj¹.

28.05.2015

Z roku na rok powiêksza siê grono odbiorców European Suppliers Book. Trzecie wydanie katalogu w wersji drukowanej, tak jak w latach poprzednich, trafi do r¹k piêciu tysiêcy dystrybutorów i agencji reklamowych z czternastu krajów Europy.

Dziêki organizacji, po raz pierwszy w historii, OneDay Roadshow Europe z wydawnictwem mogli zapoznaæ siê tak¿e wystawcy i goœcie jednodniowych spotkañ bran¿owych w Budapeszcie, Bratys³awie, Pradze i Wiedniu.

 

Efekty tego bêd¹ widoczne ju¿ we wrzeœniowym katalogu, bowiem baza danych zostanie powiêkszona o nowe firmy z krajów w których odby³a siê inauguracyjna edycja tej imprezy. Dystrybucja wersji „papierowej” to nie wszystko, bo ESB bêdzie dostêpny tak¿e w wersji  elektronicznej i w tym przypadku lista odbiorców wzroœnie do 25 tysiêcy.

Najwiêkszymi zaletami tego wydawnictwa pozostan¹ wiêc aktualnoœæ i zdecydowany wzrost dostêpnoœci. Tak jak w latach ubieg³ych European Suppliers Book zawieraæ bêdzie pe³n¹ prezentacjê oferty z opisem produktu, brandem, danymi teleadresowymi, a uczestnicy „projektu” otrzymaj¹ dostêp do bazy (w formie Excel) firm do których wysy³ka zosta³a zrealizowana poczt¹. Najnowsze wydanie ESB zyska te¿ now¹ szatê graficzn¹.

 

„ …Otrzyma³em od Pañstwa egzemplarz magazynu European
Suppliers Book. Katalog okaza³ siê najbardziej przydatnym Ÿród³em w
poszukiwaniu firm i ofert w bran¿y reklamowej co pozwoli³o mi
odnaleŸæ ciekawe oferty produktów dla moich klientów”

Alex
Creative Promotions Limited

wiêcen na www.esbook.eu

ESB