Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

ESB na pi¹tkê

04.05.2017

Ju¿ we wrzeœniu na biurka przedstawicieli piêciu tysiêcy firm z ca³ej Europy trafi 5. wydanie drukowanej wersji katalogu European Suppliers Book. Baza odbiorców bêdzie wzbogacona o zwiedzaj¹cych targów RemaDays Warsaw 2017. W tym samym miesi¹cu „ksiêga” dystrybuowana bêdzie w wersji elektronicznej.

 

To wyj¹tkowe wydawnictwo zawiera informacje o dostawcach produktów i us³ug reklamowych na rynku Starego Kontynentu. Stanowi przy tym nieocenione Ÿród³o informacji dla dystrybutorów i przedstawicieli agencji reklamowych. Katalog zawiera tradycyjnie opis produktu ze skonkretyzowanymi danymi takimi jak nazwa firmy, adres, numery telefonów, strony www, e-mail, kraj czy miasto. Najwa¿niejszymi atutami ESB pozostaj¹ aktualnoœæ i mo¿liwoœæ dotarcia do nowych rynków. Warto przy tym zwróciæ uwagê, ¿e wœród goœci z zagranicy, którzy pojawili siê na targach RemaDays Warsaw, 65 procent stanowili zupe³nie nowi klienci. Tak¿e oni znajd¹ siê w bogatej bazie odbiorców European Suppliers Book. Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem najnowszego wydania zapraszamy na stronê www.esbook.eu


 

Opinie o katalogu:

 

(…) Otrzyma³em od Pañstwa egzemplarz magazynu Europe Suppliers Book. Katalog okaza³ siê przydatnym Ÿród³em w poszukiwaniu firm i ofert w bran¿y reklamowej co pozwoli³o mi odnaleŸæ ciekawe oferty produktowe dla moich klientów”.

 

Alex
Creatice Promotions Limited
Wielka Brytania

 

 

Nasze regularne reklamy w European Suppliers Book dostarczaj¹ nam wartoœciowe kontakty do dystrybutorów z wielu krajów Europy-a to wszystko przy bezkonkurencyjnym stosunku ceny do us³ugi”.

 

Sascha Behrendt
Bemag Behrendt Marketing Group
Niemcy