Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

eppi magazine

06.11.2017

Magazyn eppi jest ogólnoeuropejskim czasopismem bran¿owym dla europejskiego sektora artyku³ów promocyjnych. Eppi jest dwumiesiêczn¹ publikacj¹, która wychodzi 6 razy w roku. Ma nak³ad 10 000 egzemplarzy. Za pomoc¹ systemu rotacji, eppi jest rozprowadzany do ponad 16 000 dystrybutorów, w tym znacz¹cych partnerów kontaktowych, informuj¹c ich o dzia³alnoœci globalnej koncentruj¹cej siê na europejskiej bran¿y artyku³ów promocyjnych. Zakres obejmuje ludzi i spó³ki, produkty oraz trendy, rynki europejskie i pokazy handlowe, politykê gospodarcz¹ UE oraz wiadomoœci o stowarzyszeniach. Oprócz tego, ka¿da sprawa eppi koncentruje siê na trzech kompleksowych, odnosz¹cych siê do produktu, g³ównych tematach, podkreœlaj¹c aktualne innowacje miêdzynarodowych dostawców artyku³ów promocyjnych. To czyni eppi nieodzownym poœrednikiem pomiêdzy producentami/importerami i europejskimi dystrybutorami.