Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

EOS 140 tabelaryczny COLOP – piecz¹tka o wymiarach 89 x 121 mm

09.05.2016

 

EOS 140 tabelaryczny marki COLOP to najwiêksza piecz¹tka niewymagaj¹ca osobnej poduszki. Jej wymiary wynosz¹ 89 x 121 mm. Wœród licznych zalet odnajdziemy miêdzy innymi okienko indeksuj¹ce oraz ergonomiczny uchwyt.

 

Piecz¹tka EOS 140 to piecz¹tka charakteryzuj¹ca siê wysok¹ wydajnoœci¹, co w praktyce przek³ada siê na d³ugi okres u¿ytkowania piecz¹tki. Wbudowane okienko indeksuj¹ce pozwala na personalizacjê piecz¹tki. To pozwala na dopasowanie Twojej piecz¹tki do identyfikacji wizualnej Twojej firmy. EOS 140 to tak¿e wygoda. Ergonomiczny uchwyt sprawia, ¿e d³oñ nie jest obci¹¿ona podczas stemplowania. Piecz¹tka pracuje bardzo cicho, nie rozpraszaj¹c innych pracowników w Twoim biurze.

 

EOS 140 mo¿e posiadaæ ró¿ne kolory odbicia, jednak obudowa dostêpna jest tylko
w kolorze niebieskim. Odbicie jest bardzo dok³adne oraz precyzyjne, a piecz¹tka jest chroniona przez zatyczkê.

 

Stosowana w urzêdach, s¹dach, dzia³ach ksiêgowoœci, magazynach przy stemplowaniu wniosków, etykiet, instrukcji, ulotek, dekretów oraz przy zatwierdzaniu ró¿nego rodzaju dokumentów.

 

 

Wiêcej informacji:

Magdalena Fija³kowska

Specjalista ds. marketingu

@: marketing@colop.pl

Tel.: 32 388 70 63

www.colop.pl