Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Emocje w zenicie

16.02.2017

Zakoñczenie g³osowania w konkursach „Gifts of the Year” i „Catalogue of the Year”, wrêczenie nagrody w „Loterii dla zwiedzaj¹cych” i drugi dzieñ RemaCongress. Tak w skrócie mo¿na podsumowaæ to co dzia³o siê w Warsaw EXPO podczas najwiêkszej bran¿owej imprezy wystawienniczej w Europie Œrodkowej. Targi Remadays Warsaw 2017, dziœ przekroczy³y pó³metek.


Która firma bêdzie mog³a pochwaliæ siê najlepszym gad¿etem i katalogiem roku? OdpowiedŸ na to pytanie poznamy w pi¹tek. Wystawcy z niecierpliwoœci¹ bêd¹ oczekiwaæ na wyniki konkursów, bo przecie¿ wyró¿nienia przyznawane s¹ przez samych zwiedzaj¹cych, a to nie tylko presti¿, ale tak¿e mo¿liwoœæ wejœcia na rynek reklamowy przez szeroko otwarte drzwi. Og³oszenie wyników nast¹pi podczas tradycyjnego „Œniadania biznesowego” w którym uczestniczyæ bêd¹ partnerzy programu „Solidni w biznesie”. To w³aœnie oni jako pierwsi zapoznaj¹ siê z ostatecznymi rozstrzygniêciami, a tym samym zyskaj¹ mo¿liwoœæ najszybszego nawi¹zania bezpoœredniego kontaktu z wyró¿nionymi przedsiêbiorstwami. Jego pocz¹tek jutro w samo po³udnie. Podczas gdy laureatów w rywalizacji „Gifts of the Year” i „Catalogue of the Year” poznamy w ostatnim dniu targów RemaDays Warsaw 2017, to ju¿ dziœ swoje wielkie emocje prze¿ywali zwiedzaj¹cy. O godzinie 14.00 w hali E na stoisku A2 poznaliœmy szczêœliwca, który wzi¹³ udzia³ w „Loterii dla zwiedzaj¹cych”. Ostatecznie centrum wystawiennicze Warsaw EXPO z laptopem Apple Pro 13.3 Retina i drukark¹ GP Deskjet Advantage 3635 opuœci³a Pani Monika Wróbel z firmy Jagatex. Serdecznie gratulujemy, ¿ycz¹c aby wysokiej klasy sprzêt komputerowy pomóg³ w realizacji wszystkich celów.
W czwartek w nowoczesnej sali konferencyjnej s³uchacze mogli wzi¹æ udzia³ w wyk³adach w ramach RemaCongress. Dzisiejsze szkolenia prowadzili m.in. specjaliœci z firmy Promedia. Wysoka frekwencja jest dowodem na to jak wielkim zainteresowaniem ciesz¹ siê prelekcje i wyk³ady prowadzone podczas pi¹tej co do wielkoœci bran¿owej imprezy wystawienniczej na œwiecie.
A ju¿ jutro ostatni dzieñ RemaDays Warsaw 2017.