Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

EKOSOLWENTOWE DNI OTWARTE W API.PL

19.07.2017

API.PL zaprasza na EKOSOLWENTOWE DNI OTWARTEW dniach 31 lipiec – 1 sierpnia na indywidualnych konsultacjach bêdzie mo¿na poznaæ mo¿liwoœci ploterów ekosolwentowych serii EPSON SureColor SC-S, które podbi³y rynek europejski.

Japoñski koncern EPSON s³yn¹cy z inwestycji w innowacje, wypuszczaj¹c w zesz³ym roku plotery EPSON SureColor SC-S80610, SC-S60610, SC-S40610 zapowiada³ rewolucjê na rynku ekosolwentowym i tak siê te¿ sta³o.

Produkty firmy EPSON zajê³y pierwsze miejsce na rynku europejskim, awansuj¹c z 5 miejsca i udzia³u na poziomie 9% w roku 2015 r. na czo³ow¹ pozycjê z udzia³em 28,4% pod koniec 2016 r.

Klienci w szczególnoœci docenili JAKOŒÆ i SZYBKOŒÆ druku oraz ³atwoœæ obs³ugi. Plotery serii SC-S zapewniaj¹ u¿ytkownikom mo¿liwoœæ wyboru najlepszego dla ich potrzeb urz¹dzenia obs³uguj¹cego od 4 do 10 kolorów (w tym kolor bia³y i metalik), bêd¹cego w stanie zadrukowaæ do 95,3 m2 na godzinê w jednym przebiegu.

Na DNIACH OTWARTYCH w API.PL bêdziesz móg³:

  • Dowiedzieæ siê wszystkiego o nowej serii EPSON SC-S,
  • Przetestowaæ plotery ekosolwentowe na ró¿nych mediach – w szczególnoœci pod wzglêdem prêdkoœæ i jakoœæ druku,
  • Wyliczyæ koszty druk swoich prac produkcyjnych na prezentowanych urz¹dzeniach,
  • Omówiæ SPECJALNE WARUNKI ZAKUPU ploterów i atramentów przygotowane wy³¹cznie dla uczestników naszego wydarzenia,
  • Dobraæ do indywidualnych potrzeb urz¹dzenia wspieraj¹ce czyli laminatory (w nowej wersji) ECOROLL EXPERT PRO  oraz oczkarki i stojaki na media firmy PLASTGROMMET,
  • Przetestowaæ nowoœci w zakresie MEDIÓW DO DRUKU, a w szczególnoœci folie monomerowe oraz now¹ liniê tapet do druku.

Uczestnictwo w DNIACH OTWARTYCH jest bezp³atne. Ka¿dy uczestnik umawiany jest na konkretn¹ godzinê i wci¹gu 1,5h wraz z dedykowan¹ obs³ug¹ handlow¹ i serwisow¹ korzysta z dostêpnego parku maszynowego.

Miejsce spotkañ: Aleksandrów £ódzki, ul. Daszyñskiego 134

Zapisz siê na DNI OTWARTE!