Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ekonomia w produkcji etykiet

20.11.2013

Ekonomia w produkcji etykiet

Firma KDS jako producent Etykiet Samoprzylepnych drukowanych technik¹ flekso UV, wprowadza na szersz¹ skalê mo¿liwoœæ druku etykiet technik¹ cyfrow¹. Jest to doskona³e rozwi¹zanie dla wszystkich mniejszych producentów, dla przedsiêbiorstw importuj¹cych nowe produkty, towary luksusowe. W sytuacji kiedy trudno oszacowaæ rzeczywisty popyt na dany produkt, wykonanie etykiet technik¹ fleksograficzn¹ jest rozwi¹zaniem nie ekonomicznym i bardziej czasoch³onnym. Dobry produkt w eleganckim opakowaniu nie musi mieæ drogiej etykiety, druk cyfrowy jest optymalnym rozwi¹zaniem dla mniejszych nak³adów bez obni¿ania jakoœci nadruku oraz ponoszenia zbêdnych kosztów.

KDS – DOBRA ETYKIETA TWOJEGO BIZNESU