Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Eko kwalifikacje w ka¿dym w³óknie odzie¿y

10.09.2014

Eko kwalifikacje w ka¿dym w³óknie odzie¿y

 

Posiadaj¹ca ponad 160-letnie doœwiadczenie w bran¿y odzie¿owej firma Fruit of the Loom, od zawsze koncentruje siê na dostarczaniu najwy¿szej jakoœci odzie¿y, oferuj¹c doskona³y stosunek jakoœci do ceny. Jest to nierozerwalnie zwi¹zane z zaanga¿owaniem firmy w stosowanie etycznych i przyjaznych œrodowisku standardów produkcji.

 

Nowoœci¹ tego lata by³o wprowadzenie na rynek rewolucyjnego produktu, koszulki Sofspun®. Fruit of the Loom od zawsze z zaanga¿owaniem produkuje tkaniny o otwartych w³óknach, ze wzglêdu na zwi¹zane z tym korzyœci ekologiczne oraz jakoœæ nadruku. Teraz koszulki dla kobiet i mê¿czyzn Sofspun® oferuj¹ wszystkie zalety otwartych w³ókien, zapewniaj¹c jednoczeœnie miêkkoœæ bawe³ny czesanej ringspun.

 

Kirsty Button, dyrektor ds. Marketingu firmy Fruit of the Loom, powiedzia³a: „Jesteœmy pioniersk¹ mark¹ w bran¿y odzie¿y reklamowej, produkuj¹c¹ miliony sztuk odzie¿y tygodniowo. Sofspun® to nasza najnowsza ekscytuj¹ca propozycja, ale nasze wyj¹tkowe zaanga¿owanie w odpowiedzialnoœæ spo³eczn¹ jest obecne w ka¿dym w³óknie odzie¿y Fruit of the Loom.”

 

Wszystkie ubrania Fruit of the Loom s¹ wytwarzane z etycznie wyprodukowanej przêdzy, z przewag¹ surowej bawe³ny z USA. Kodeks postêpowania Fruit of the Loom, Fruit Code, okreœla zaanga¿owanie w ograniczanie do minimum wp³ywu na œrodowisko naturalne oraz w pozytywne oddzia³ywanie na spo³ecznoœæ lokaln¹. Wszystkie zak³ady firmy Fruit of the Loom oraz jej dostawcy przestrzegaj¹ Kodeksu postêpowania.

 

Zaanga¿owanie firmy jest wyraŸnie widoczne w fabryce Fruit of the Loom w Maroku, gdzie produkowana jest jedna z najbardziej kultowych koszulek, Valueweight. Zlokalizowana na terenie zak³adu stacja uzdatniania wody jest chwalona zarówno na szczeblu lokalnym, jak i miêdzynarodowym. Dziêki instalacji innowacyjnej oczyszczani, woda u¿ywana w procesie produkcji, jest nastêpnie oczyszczana i przepompowywana do lokalnego systemu kanalizacyjnego czystsza ni¿ kiedykolwiek wczeœniej. Jest to widoczne na przyk³adzie p³yn¹cej wzd³u¿ zak³adu rzeki. Od momentu, gdy firma Fruit of the Loom rozpoczê³a wypompowywanie oczyszczonej wody do rzeki, jej koryto uleg³o odnowieniu, zaœ w dó³ biegu rzeki zaobserwowano wzrost populacji ryb. Aktualnie a¿ do 60% wody wykorzystywanej w procesach farbiarskich jest ponownie odzyskiwanej.

 

Wszystkie produkowane przez nas ubrania posiadaj¹ tak¿e certyfikat Oeko-Tex Standard 100. Ten znany na ca³ym œwiecie system certyfikacji tekstyliów gwarantuje, ¿e produkty Fruit of the Loom nie zawieraj¹ ¿adnych substancji szkodliwych dla cz³owieka lub œrodowiska.

 

Potwierdzeniem przestrzegania najwy¿szych standardów jest równie¿ fakt, ¿e wszystkie zak³ady firmy Fruit of the Loom oraz jej dostawców s¹ regularnie kontrolowane i posiadaj¹ certyfikat WRAP. WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) to uznany na ca³ym œwiecie niezale¿ny program akredytacyjny maj¹cy na celu zapewnienie legalnych, humanitarnych i etycznych procesów produkcyjnych na ca³ym œwiecie. Zak³ad produkcyjny Fruit of the Loom w Maroku posiada Z³oty Certyfikat Zgodnoœci WRAP.

 

Jeœli wiêc szukasz marki, która produkuje szerok¹ gamê doskona³ej jakoœci odzie¿y codziennej, przestrzegaj¹c wysokich standardów etycznych i ekologicznych, wówczas Fruit of the Loom jest doskona³ym wyborem.