Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ekberg i Keber z tytu³ami w Warszawie. Polacy wywalczyli 18 medali, w tym a¿ 5 z³otych.

13.04.2016

Szwed Melker Ekberg i Jasmina Keber ze S³owenii odnieœli zwyciêstwa w swoich kategoriach na ICO Speedminton Polish Open, który w miniony weekend odby³ siê w Warszawie na p³ycie PGE Narodowego.

Turniej Speedminton Masters Series o randze 1000 puntków mia³ bardzo siln¹ obsadê. Do stolicy pofatygowa³a siê elita crossmintonistów z ca³ej Europy. A¿ 7 rakiet z pierwszej dziesi¹tki rankingu pañ ICO (International Crossminton Organization) stanê³o do walki o punkty i medale. Du¿a konkurencja by³a równie¿ u panów w kategorii Open, gdzie na starcie zameldowa³a siê ca³a œwiatowa czo³ówka.

Najwiêksz¹ niespodziank¹ turnieju by³a pora¿ka wielokrotnego Mistrza Europy i Œwiata, aktualnego lidera rankingu, Pera Hjalmarsona.

Szwed w pó³finale musia³ uznaæ wy¿szoœæ swojego rodaka, Melkera Ekberga, póŸniejszego triumfatora imprezy. W finale spotkali siê zawodnicy rozstawieni z numerem 3 i 4 – kolejno Ekberg i Michai³ Mandryk z Ukrainy.

Mecz i tytu³ pad³ ³upem Ekberga, który zdecydowanie s³abiej wchodzi³ w sety, ale szybko odrabia³ starty i rozstawia³ Ukraiñca po korcie fantastycznym i skutecznym backhandem. Spotkanie zakoñczy³o siê wynikiem 16:10; 16:13. Wygrana w turnieju w singlu by³a jego drugim zwyciêstwem tego dnia, gdy¿ wczeœniej ze z³otym medalem, w parze z Julienem Soosem z Niemiec, zakoñczy³ rywalizacjê deblow¹.

Drabinka kobiet u³o¿y³a siê z kolei ju¿ zgodnie z pozycjami w rankingu – w finale spotka³y siê liderka œwiatowej klasyfikacji, Jasmina Keber ze S³owenii, oraz wiceliderka Rebecca Nielsen ze Szwecji. Pierwszy set by³ niezwykle zaciêty i rozstrzygn¹³ siê dopiero przy wyniku 21:19 na korzyœæ aktualnej mistrzyni œwiata, Keber. Druga partia okaza³a siê dla faworyzowanej S³owenki znacznie bardziej komfortowa – Szwedka bowiem próbowa³a bardziej ryzykownych rozwi¹zañ, które przek³ada³y siê na wiêcej b³êdów, a w efekcie pora¿kê. Fantastycznie podczas turnieju na PGE Narodowym spisa³a siê reprezentacja Polski. £upem Polaków pad³o a¿ 18 kr¹¿ków, w tym 5 z³otych. Nie zawiod³y aktualne mistrzynie œwiata czyli para Marta So³tys / Janina Karasek, które bez wiêkszych problemów siêgnê³y po tytu³ pokonuj¹c w finale debla kobiet szczeciñski duet Sabina Schabek / Marta Urbanik.

Na Powered by: trzecim miejscu podium w tej kategorii uplasowa³ siê tak¿e polski debel
Magdalena Lelonek / Zofia Wincenciak.

W deblu mê¿czyzn o krok od z³ota byli aktualni mistrzowie Europy, dru¿yna Tomasz Kaczmarek/Marcin Ociepa, ale w finale uznaæ musieli wy¿szoœæ Ekberga i Soosa, zadowalaj¹c siê srebrnymi kr¹¿kami.

Na pierwszym miejscu podium w mikœcie stanê³a te¿ Katarzyna Witwicka w parze z Danielem Gossenemz Niemiec. Duet Witwicka/Gossen pokona³ w trzech setach aktualn¹ mistrzyniê œwiata w mikœcie Rebekê Nielsen i mistrza œwiata w singlu Pera Hjalmarsona.

Z³oto w singlu O50 wywalczy³ Bogdan Mie¿yñski, polskie sukcesy œwiêtowaliœmy tak¿e w najm³odszej kategorii, juniorzy U12, gdzie triumfowa³ Mateusz Faska. W kategorii Open kobiet medal z PGE Narodowego wywioz³a tak¿e, tym razem w singlu, Marta So³tys.

Medale w innych konkurencjach singlowych zdobyli tak¿e: Szymon Andrzejewski, Maciej Filipowicz, Grzegorz Chmielewski, Dariusz Æwi¹ka³a, Piotr Gawlak, Magdalena Lelonek, Dorota Lewandowska, Sabina Schabek. Najwiêksza i najbardziej presti¿owa arena sportowa w Polsce, PGE Narodowy, okaza³a siê doskona³ym miejscem dla tego typu rozgrywek. Turniej przez ca³y dzieñ odbywa³ siê na 37 specjalnie przygotowanych kortach na p³ycie g³ównej – rozegrano ponad 350 spotkañ.

Organizator zapewni³ wspania³e zaplecze turniejowe, w tym opiekê fizjoterapeutów z Dr Best oraz atrakcje dla publicznoœci koordynowane przez Przestrzeñ Aktywnego Rozwoju. Konsoli i muzyki podczas wydarzenia pilnowa³ DJ Gregor, a Lech i Red Bull zapewniali wybór napojów. – Bardzo cieszymy siê, ¿e a¿ tak liczna grupa najlepszych crossmintonistów œwiata zdecydowa³a siê na udzia³ w naszym turnieju, w³¹cznie z aktualnymi mistrzami œwiata oraz ¿e mogliœmy rywalizowaæ na tak wspania³ym obiekcie, jakim jest PGE Narodowy – podsumowa³a Agnieszka Kocañda,
organizatorka turnieju.

 

KONTAKT DLA PRASY
Agnieszka Kocañda
agnieszka.kocanda@crossminton.pl