Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Edyta Lisowska nowym Prezesem PIAP

23.05.2016


Podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Cz³onków Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych, które odby³o siê dnia 19 maja 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie, w zwi¹zku z koñcz¹c¹ siê kadencj¹ w³adz PIAP, zebrani cz³onkowie dokonali wyboru nowego sk³adu Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej.


Prezesem PIAP zosta³a Edyta Lisowska z firmy Eblis B&L. Stanowisko V-ce prezesa obj¹³ Tomasz Chwi³owicz z firmy Jaguar, pe³ni¹cy w poprzedniej kadencji funkcjê Prezesa Zarz¹du, drugim V-ce prezesem PIAP zosta³a Magdalena Owczarska z firmy CiTRON BTL. Cz³onkami Zarz¹du Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych mianowano: Macieja Dembiñskiego – Rosnowski Gift, Annê Roszczak – Asgard, Zbigniewa Grzeszczuka – Paul Stricker, Monikê £abêck¹ – AMC Group, Wojciecha W¹sowskiego -12M.


W sk³ad komisji rewizyjnej weszli: Sebastian Pi³ka – Inter…Test, Iwona Duliñska – Kunszt, Tomasz Barudin – Texet Poland oraz Zbigniew Zieliñski – AWIH.


Podczas zebrania przyjêto sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2015 rok oraz udzielono absolutorium Zarz¹dowi za rok 2015. Jednog³oœnie równie¿ zaakceptowano plan dzia³añ PIAP na 2016/2017.


Niezmiernie cieszy mnie fakt, ¿e podczas ostatniego sprawozdawczo-wyborczego zebraniaPolskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych, które mia³o miejsce w dniu 19.05.2016 roku w Warszawie rozpoczê³a siê tak o¿ywiona dyskusja. To nie jednostki tworz¹ dobre oraz konstruktywne rzeczy, ale zgrane i efektywnie pracuj¹ce zespo³y. Takim zespo³em jest PIAP. Jest nas wielu i mam nadziejê, ¿e przez dalsz¹, owocn¹ pracê bêdzie nas jeszcze wiêcej, aby intensywnie dzia³aæ dla dobra ca³ej bran¿y reklamowej.Mam nadziejê, ¿e zapocz¹tkowana podczas Walnego Zebrania burza mózgów zostanie kontynuowana przez ca³¹ moj¹ kadencjê, a dzia³anie ca³ego Zarz¹du spowoduje, ¿e wielu kreatywnych cz³onków naszej organizacji przyczyni siê do jej rozwoju i umocnienia. Bardzo zale¿y nam przecie¿ na tym, abyœmy stali siê mocnym g³osem bran¿y reklamowej. Kontynuuj¹c prace poprzedników bêdziemy wzmacniaæ presti¿ oraz jeszcze mocniej ugruntujemy pozycjê PIAP-u jako silnego lidera zrzeszaj¹cego nie tylko wspania³ych dostawców, importerów czy producentów, ale tak¿e solidne, kreatywne i pracowite agencje reklamowe, jak firma, któr¹ mam przyjemnoœæ reprezentowaæ od prawie 15 lat. Tylko aktywnoœæ doprowadzi nas do sukcesu, czego nam wszystkim ¿yczê. Dziœ ze swej strony zachêcam wszystkich, którzy zastanawiali siê, czy do nas przyst¹piæ powiem krótko : GOR¥CO ZAPRASZAMY tych, którzy pragn¹ uczestniczyæ w dziesi¹tym roku naszej dzia³alnoœci i wspó³tworzyæ tak siln¹ organizacjê tej bran¿y- mówi dr Edyta Lisowska Prezes PIAP.


Edyta Lisowska – doktor nauk humanistycznych, za³o¿ycielka i dyrektor zarz¹dzaj¹cy firmy reklamowej EBLIS B&L, która w 2014 roku otrzyma³a Nagrodê Chorzowski Przedsiêbiorca Roku.


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426