Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

EBK Reklama i Falk&Ross Group w gronie Cz³onków PIAP

04.04.2017

 

W marcu br. grono Cz³onków Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych powiêkszy³o siê o nowe firmy z bran¿y. Cz³onkami stowarzyszenia bran¿owego PIAP zosta³y firmy: EBK Reklama i Falk&Ross Group Polska Sp.z o.o.

 

-Oprócz dzia³alnoœci biznesowej, od paru lat anga¿ujemy siê w lokalne inicjatywy. Aktywnie dzia³am w Stowarzyszeniu Inicjatywa Firm Rodzinnych i Miêdzynarodowym Forum Kobiet. Z tego wzglêdu chcê tak¿e przyst¹piæ do PIAP-podsumowuje Beata Dobrowolska, w³aœcicielka EBK Reklama.

– Jesteœmy dynamiczn¹ firm¹ otwart¹ na nowe pomys³y i rozwi¹zania. Do³¹czenie do grona PIAP-u traktujemy jako mo¿liwoœæ rozwoju i wspó³pracy z innymi doœwiadczonymi firmami z naszej bran¿y – mówi Pawe³ Go³ajewski, Prezes Zarz¹du Falk&Ross Group.

 

Firma EBK Reklama od 2001 roku realizuje kompleksowe us³ugi reklamowe – od projektu, przez produkcjê, dostawê, specjalizuje siê w produkcji gad¿etów reklamowych.

 

– Dostawcy i kontrahenci ceni¹ nas za rzetelnoœæ i uczciwoœæ. Od 2005 roku jesteœmy partnerem najwiêkszych producentów i dystrybutorów upominków reklamowych – mówi Beata Dobrowolska, w³aœcicielka EBK Reklama.

 

Atuty EBK Reklama to:

  • doœwiadczenie,

  • doradztwo rozwi¹zañ optymalnych dla klienta,

  • kreatywnoœæ po³¹czona z realiami produkcyjnymi.

 

Firma Falk&Ross Group to najwiêkszy dystrybutor odzie¿y promocyjnej
i roboczej w Polsce i Europie. Firma posiada w ofercie szeroki katalog produktów, od koszulek t-shirt i bluz, przez polary, kurtki softshell po torby, walizki, a nawet rêczniki i buty. W portfolio znajduj¹ siê najpopularniejsze miêdzynarodowe marki oraz kilka marek Exclusive dostêpnych w ofercie firmy na wy³¹cznoœæ.

Wszystkie produkty zawieraj¹ wysokiej jakoœci nowoczesne materia³y, modne kroje, odzwierciedlaj¹ce najnowsze trendy w modzie, trwa³e wykoñczenia oraz bogat¹ paletê kolorów i rozmiarów.

Zlokalizowane w Balicach k. Krakowa Centrum Logistyczne Falk&Ross zapewnia dostawê w ci¹gu 24 godzin. G³ówne Centrum Logistyczne zlokalizowane jest z Niemczech. Wszystkie modele dostarczane s¹ bez dekoracji i mo¿na wykonaæ na nich zdobienia dowoln¹ metod¹.

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 

 

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426