Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Dziêkujemy, ¿e jesteœcie z nami

30.08.2016

Ju¿ w najbli¿szy poniedzia³ek, 5 wrzeœnia, w warszawskim hotelu „Sound Garden” rozpocznie siê spotkanie podczas kolejnej edycji OneDay Roadshow. Jako organizator jednodniowych „targów” zadbamy o komfort naszych goœci. W przygotowanie tej imprezy wystawienniczej w³¹czyli siê tak¿e nasi partnerzy.

Belgijskie przedsiêbiorstwo Stanley Stella ufundowa³o pracownikom komplety strojów, a wiêc koszule, t-shirty i bluzy bêd¹ zdobiæ naszych pracowników.
Stanley Stella to zawsze nowoczesny i oryginalny design charakteryzuj¹cy siê du¿¹ dba³oœci¹ o szczegó³y.  www.stanleystella.com
Wystawcy i goœcie „touru” nie musz¹ braæ ze sob¹ d³ugopisów, bo o to wyposa¿enie zadba niemiecka firma senator®. Wiod¹cy producent d³ugopisów o 90-letniej historii. Gdy ktoœ w Niemczech siêga po d³ugopis, to d³ugopis ten bêdzie prawdopodobnie marki senator®. www.senator.com/de_en
Specjalne identyfikatory bêd¹ dzie³em firmy Cartpoland.
Firma Cartpoland dzia³a na rynku od ponad 22 lat. Nale¿y do czo³owych polskich producentów kart plastikowych: magnetycznych, zbli¿eniowych, z kodem kreskowym oraz innych zgodnych z zamówieniami Klientów www.cartpoland.pl
a smycze na których zawisn¹ identyfikatory to produkt firmy gasienica.pl. Wieloletni partner GJC Inter Media, producent smyczy reklamowych o najwy¿szej jakoœci. www.gasienica.pl
We wszystkich miastach na trasie tegorocznego OneDay Roadshow bêdzie mo¿na ugasiæ pragnienie napojami energetycznymi Freshdrink, a dodatkowo w stolicy Niemiec dystrybuowana bêdzie tak¿e woda.
FreshDrink- zajmuje siê produkcj¹ napojów na indywidualne zamówienie. Produkty od wielu lat znajduj¹ siê w wielu miejscach Polski jaki i Europy. Do gamy dostêpnych artyku³ów nale¿¹: energy drinki (napoje energetyzuj¹ce), napoje izotoniczne, wody mineralne oraz inne napoje reklamowe. Idealne dla tych, którzy dbaj¹ o swój wizerunek, s¹ zainteresowani uzyskaniem wy¿szych zysków finansowych i marketingowych ni¿ mo¿e zaoferowaæ jakiœ inny produkt na rynku. www.freshdrink.pl/pl
Wystawcy i zwiedzaj¹cy otrzymaj¹ od organizatora torby, które na pewno przydadz¹ siê aby zapakowaæ próbki gad¿etów czy dedykowanych dla goœci wydawnictw.
Priorytetem dzia³aniu firmy AllBag jest satysfakcja klienta, dlatego do ka¿dego projektu podchodzi indywidualnie spe³niaj¹c wszelkie potrzeby klientów. Zawsze przed wykonaniem danego zlecenia wysy³any jest prototyp torby reklamowej w celu akceptacji lub ewentualnych poprawek, dziêki temu macie Pañstwo gwarancjê otrzymania idealnej torby reklamuj¹cej Wasz wizerunek.  www.allbag.pl