Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Dwunastu nowych Cz³onków PIAP

29.11.2016Przez ostatni kwarta³ szeregi Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych wzmocni³o a¿ dwunastu nowych Cz³onków. S¹ to firmy: ADLER Czech a.s., Agencja Reklamowa Brandgraf, BTL Logistik, Exito Group, IES POLSKA, ILUMIKA, in PLAY Sp. z o.o. (mojabutelka.pl), ITAMAR Group Sp. z o.o., Premier Group Sp. z o.o., POLIBIURO, S³odkie Upominki, Wilk Elektronik S.A..


ADLER Czech, a. s. – producent odzie¿y reklamowej

ADLER Czech to producent i dystrybutor markowej odzie¿y reklamowej, od ponad 15 lat na rynku. G³ówna siedziba firmy znajduje siê w Czechach w mieœcie Ujœcie nad £ab¹. Firma zosta³a za³o¿ona w 2000 roku i od samego pocz¹tku jej dzia³alnoœæ ewoluowa³a w kierunku dostarczania tekstyliów g³ównie do agencji reklamowych, firm zajmuj¹cych siê szeroko pojêt¹ sprzeda¿¹ odzie¿y oraz jej znakowaniem. Adler od pocz¹tku swojego istnienia by³ jednym z najszybciej rozwijaj¹cych siê producentów i importerów tekstyliów reklamowych w Czechach. Firma oferuje m.in. koszulki, koszulki polo, bluzy, polary, kurtki, czapki, produkty frotté. Marki firmy to: ADLER (TM), Malfini, Piccolio.

 

Agencja Reklamowa Brandgraf

Agencja Reklamowa Brandgraf powsta³a z myœl¹ o polskich przedsiêbiorcach poszukuj¹cych profesjonalnego partnera oferuj¹cego us³ugi reklamowe. Dziêki miêdzynarodowemu doœwiadczeniu w projektowaniu graficznym firma Brandgraf oferuje swoje us³ugi klientom z 15-stu krajów œwiata. Jak podkreœla W³aœciciel firmy, profesjonalizm oraz indywidualne podejœcie do klienta to cechy, które pozwalaj¹ firmie siê rozwijaæ. – Do PIAP-u przystêpujemy z zamiarem powiêkszenia grona odbiorców Naszych us³ug. Chcemy do³¹czyæ do grona profesjonalnych firm, œwiadcz¹cych najwy¿szej jakoœci us³ugi. W myœl zasady „dobra reklama zwiêksza zyski” – mówi Bartosz Rad³owski, W³aœciciel Agencji Reklamowej Brandgraf.

 

Firma BTL Logistik – kompleksowy zakres us³ug logistycznych
Firma BTL Logistik oferuje kompleksowy zakres us³ug logistycznych na terenie kraju i œwiata. Jak zapewnia firma, za poœrednictwem BTL Logistik mo¿na wys³aæ  list, paczkê, paletê oszczêdzaj¹c czas i pieni¹dze. Posiada dla swoich Partnerów Biznesowych du¿y wachlarz rozwi¹zañ, np. wszyscy przewoŸnicy s¹ dostêpni w jednym miejscu, sztab ludzi dedykowanych do obs³ugi, czy platformê logistyczn¹ – www.kurier-btl.pl . BTL Logistik to równie¿  firma specjalizuj¹ca siê w ró¿nego rodzaju konfekcji, kolporta¿u i magazynowaniu . – Do PIAPU-u przystêpujemy, maj¹c na uwadze ci¹g³y rozwój firmy i nawi¹zywanie kontaktów biznesowych. Do³¹czamy do najlepszych firm w swojej bran¿y.
W myœl zasady „ Dzia³aj¹c razem, osi¹gniemy SUKCES”
– mówi Jolanta Sikorska, Dyrektor Handlowy firmy BTL Logistik sp. z o.o.

 

Exito Group – producent i importer d³ugopisów

Firma Exito Group to importer i producent d³ugopisów reklamowych. D³ugoletnie doœwiadczenie, dba³oœæ o detale oraz rozbudowany park maszyn pozwalaj¹ na wspó³pracê z Klientami zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Nieustanny rozwój doprowadzi³ do stworzenia w³asnego modelu El Primero, który na dobre zadomowi³ siê w szerokiej ofercie d³ugopisów reklamowych. – Do PIAP przystêpujemy pe³ni wiary, i¿ jest to kolejny krok do dalszego rozwoju. Obecnoœæ wœród profesjonalistów œwiadcz¹cych us³ugi na najwy¿szym poziomie determinuje nas do dalszej ciê¿kiej pracy i osi¹gania najwy¿szych celów. – mówi Tomasz Daroch, Sales Representative firmy Exito Group.

 

Ies Polska – dystrybutor odzie¿y

Ies Polska jest na rynku reklamowym od 10 lat. To doœwiadczony, zaufany dystrybutor marek odzie¿owych, które stanowi¹ ca³oroczn¹ ofertê. Jak podkreœla W³aœciciel firmy, Tomasz Bylczyñski, Ies Polska gwarantuje klientom najwiêkszy stan magazynowy odzie¿y Fruit of the Loom, Russell, Result w Polsce, konkurencyjne ceny oraz dostawê na drugi dzieñ roboczy. Dziêki wspó³pracy z drukarniami i hafciarniami, poœrednicy mog¹ zamówiæ tu kompleksowo odzie¿ ze znakowaniem. Profesjonalny zespó³ pomaga w dobraniu najlepszej oferty. Jak deklaruje W³aœciciel, spoœród innych dostawców na rynku wyró¿nia firmê szybkie i elastyczne dzia³anie. – Ies Polska importuje owoce Twojego sukcesu. – mówi Tomasz Bylczyñski, w³aœciciel Ies Polska. – Ca³y czas siê rozwijamy. Przyst¹pienie do PIAP-u to kolejny krok w stronê rozwoju firmy. Bardzo nam mi³o, ¿e mo¿emy byæ w gronie tak wielu profesjonalnych, polskich przedsiêbiorstw.

ILUMIKA.PL – producent matryc do podœwietleñ w technologii led

ILUMIKA.PL to polski producent energooszczêdnych matryc do podœwietleñ w technologii led. Produkowane przez markê ILUMIKA.PL matryce do rozpraszania œwiat³a sta³y siê baz¹ do stworzenia gamy gotowych rozwi¹zañ reklamowych. Prezentowane przez ILUMIKÊ produkty cechuje innowacyjnoœæ, nowoczesna forma, wysokiej jakoœci materia³y i starannoœæ wykonania. Jak zapewnia producent, swoj¹ konkurencyjnoœæ zawdziêcza kreatywnemu podejœciu do powierzonych jej zadañ. ILUMIKA dostarcza rozwi¹zania prodœwietleñ na zlecenie agencji reklamowych, producentów materia³ów POS i designerów du¿ych marek. Poszukuj¹c nowych kana³ów promocji dla swoich produktów firma nawi¹za³a wspó³pracê z gronem specjalistów bran¿y reklamy wizualnej zrzeszonym w PIAP. – mówi Pawe³ Prais, W³aœciciel firmy.

 

in PLAY Sp. z o.o – producent i importer szklanych butelek wielokrotnego u¿ytku

Firma in PLAY Sp. z o.o. (mojabutelka.pl) to producent i importer szklanych butelek wielokrotnego u¿ytku. W ostatnim czasie coraz istotniejszym tematem w œwiecie biznesu jest odpowiedzialnoœæ spo³eczna i ekologia. Firmy, dla których kwestia œrodowiska nie jest obojêtna, na ka¿dym kroku staraj¹ siê daæ temu wyraz. Przekazuj¹c prezent, który ³¹czy w sobie piêkny design i u¿ytecznoœæ, a do tego jest eko, ³atwo mo¿na sobie zaskarbiæ serca wielu odbiorców. Jak podkreœla Jaros³aw G³ódkowski, Manager of Sales Support w firmie in PLAY Sp. z o.o., ekologiczna butelka do wody powoli staje siê symbolem dba³oœci o obdarowywane osoby. Tak prosty upominek jak butelka do wody jest cenionym prezentem, o czym œwiadczyæ mog¹ liczne nagrody i wyró¿nienia w miêdzynarodowych konkursach. – Przystêpujemy do PIAP, poniewa¿ mamy g³êbokie przekonanie, ¿e to organizacja, która realnie, a co najwa¿niejsze skutecznie, reprezentuje interesy szeroko rozumianej bran¿y upominków reklamowych. Miêdzy innymi dziêki PIAP, bran¿a upominkowa zaistnia³a w sferze publicznej jako znacz¹cy pomiot, z którym warto i nale¿y siê liczyæ. – mówi Jaros³aw G³ódkowski.

 

ITAMAR Group Sp. z o.o. – t³umaczenia i znakowanie

ITAMAR Group Sp. z o.o. dzia³a od roku 2002 œwiadcz¹c us³ugi t³umaczeñ specjalistycznych dla klientów biznesowych z Polski – pod mark¹ tlumaczenia.pl, pod mark¹ linguist.pl dla klientów zagranicznych. W Gliwicach prowadzi strefê coworkingow¹ wraz z pracowni¹ znakowania dla agencji reklamowych w technologiach: tampodruku, sitodruku, hot stampingu, lasera CO2 – pod mark¹ Tampodruk.pl.

 

POLIBIURO – agencja reklamowa

Firma POLIBIURO jest prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê firm¹ reklamow¹ dzia³aj¹ca na rynku od 2002 r. Zapewnia kompleksow¹ obs³ugê oraz szeroki zakres us³ug poligraficzno – reklamowych. W ofercie posiada szeroki wybór gad¿etów i upominków reklamowych oraz odzie¿y firmowej. Jak zapewnia Adam Richta, w³aœciciel firmy, jej mocn¹ stron¹ jest wieloletnie doœwiadczenie w produkcji reklam zewnêtrznych, które wykonywane s¹ z najwy¿sz¹ starannoœci¹ oraz wsparcie w zakresie identyfikacji wizualnej firmy. Do PIAP-u przystêpujemy, poniewa¿ wierzymy, ¿e dziêki temu nasza firma stanie siê jeszcze bardziej rozpoznawalna. Tym samym mamy nadziejê, ¿e wielu klientów ceni¹cych bezpieczeñstwo oraz innowacyjnoœæ znajdzie w naszej ofercie produkty, które spe³ni¹ ich oczekiwania. Chcemy równie¿ do³¹czyæ do grona profesjonalnych oraz cenionych firm, które œwiadcz¹ najwy¿szej jakoœci us³ugi w bran¿y reklamowej – mówi Adam Richta, w³aœciciel firmy POLIBIURO.


Premier Group – producent porcelany reklamowej

Premier Group to producent porcelany reklamowej premium. Produkty firmy dostarczane s¹ klientom z ponad 20 krajów. Premier Group oferuje barwienie porcelany w technologii HydroColor, barwienie Soft Touch, piaskowanie oraz wykonywanie nadruków na szkle i porcelanie. Jak podkreœla producent, wieloletnie doœwiadczenie w bran¿y daje klientom pewnoœæ wysokiej jakoœci produktu oraz fachowego doradztwa. Poza sam¹ porcelan¹ firma projektuje i produkuje opakowania do niej. – Premier Group to partner, który dostarcza kompleksowych rozwi¹zañ, od projektu do realizacji i dystrybucji na terenie ca³ej Europy. Bêd¹c cz³onkiem PSI zdecydowaliœmy siê przyst¹piæ do PIAP, licz¹c, ¿e dziêki temu rozpoznawalnoœæ naszej marki wzroœnie – mówi Leszek Pasternak, Prezes Zarz¹du Premier Group Sp. z o.o.

 

S³odkie Upominki – producent s³odyczy reklamowych

Firma S³odkie Upominki jest jedynym z europejskich liderów w produkcji s³odyczy reklamowych,  z ponad 19-letnim doœwiadczeniem w projektowaniu, produkcji oraz konfekcjonowaniu s³odyczy reklamowych. Firma posiada System Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem ¯ywnoœci BRC, który gwarantuje najwy¿szy poziom bezpieczeñstwa ¿ywnoœci i powtarzaln¹ jakoœæ oferowanych produktów. Standardowa oferta obejmuje ponad 300 produktów, pocz¹wszy od cukierków, pastylek, dra¿etek, gum do ¿ucia, poprzez lizaki, ciastka, czekoladki, a¿ po rêcznie wytwarzane praliny oraz trufle.

O przyst¹pieniu firmy S³odkie Upominki do PIAP zdecydowa³a chêæ dalszego i ci¹g³ego  wspó³tworzenia rynku polskich artyku³ów reklamowych, promowania ich na terenie Unii Europejskiej oraz kszta³towania pozytywnego wizerunku polskich producentów na rynku miêdzynarodowym. – mówi Ryszard Garmada, za³o¿yciel i w³aœciciel firmy S³odkie Upominki.

 

Wilk Elektronik S.A. – producent pamiêci komputerowych marki GOODRAM

GOODRAM to marka pamiêci komputerowych polskiego producenta – Wilk Elektronik. W ofercie firmy znajduj¹ siê m.in. pamiêci USB, powerbanki i akcesoria dedykowane dla bran¿y reklamowej. Markowe komponenty, szeroka oferta i do¿ywotnia gwarancja to wyró¿niki marki. 25-letnie doœwiadczenie firmy na rynku polskim i zagranicznym oraz w³asna linia produkcyjna zlokalizowana na Œl¹sku, zapewniaj¹ europejsk¹ jakoœæ wykonania i profesjonalizm realizacji zleceñ. Dla wiêkszego komfortu klientów, producent marki GOODRAM udostêpnia na swojej stronie wizualizator 3D, umo¿liwiaj¹cy samodzielne dopasowanie logotypu do jednego z wybranych modeli pamiêci USB marki i stworzenie wizualizacji wybranego produktu. – Od wielu lat marka GOODRAM cieszy siê uznaniem klientów na polskim i zagranicznym rynku reklamowym. Przystêpuj¹c do PIAP, nasza firma do³¹cza zatem do grona firm mog¹cych pochwaliæ siê najwy¿szym presti¿em oraz zaufaniem w bran¿y. – mówi Wies³aw Wilk, Prezes Wilk Elektronik.

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby. Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów: Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426