Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Dwa nowe bi¿uteryjne modele w ofercie EUROPEAN USB WAREHOUSE od firmy CiTRON.

18.09.2013

Dwa nowe bi¿uteryjne modele w ofercie EUROPEAN USB WAREHOUSE od firmy CiTRON.

 

Rêcznie sk³adane, produkowane na zamówienie, wysokiej jakoœci bi¿uteryjne pamiêci USB to nowoœæ w ofercie producenta. Oba modele mo¿na zamówiæ ozdobione szlachetnymi kamieniami tj. bursztyn, krzemieñ pasiasty, lapis lub malachit. Zarówno wyj¹tkowo elegancki model C1000r, czêœciowo poz³acany jak i C1000s w ca³oœci posrebrzany posiadaj¹ du¿¹ powierzchniê przeznaczon¹ na znakowanie laserem lub tampodrukiem. Dostêpne w ci¹gu kilku dni od z³o¿enia zamówienia, pakowane w jedno z kilku eleganckich opakowañ stanowi¹ wyj¹tkowo wartoœciowy i elegancki upominek.

www.citron.pl