Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Du¿y Sukces PIAP na RemaDays 2014

12.02.2014

Du¿y Sukces PIAP na RemaDays 2014


14m2 stoiska, ponad 500 goœci targowych, 3700 rozdystrybuowanych katalogów PIAP 2014, nowi Cz³onkowie PIAP, Wieczór Bran¿owy PIAP zakoñczony wielkim sukcesem. Tak w liczbach Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych podsumowuje jubileuszow¹ ju¿ X- edycjê targów RemaDays 2014.

Sukces zrzeszaj¹cego liderów rynku artyku³ów promocyjnych Stowarzyszenie przerós³ wszystkie oczekiwania. Targi sta³y siê doskona³¹ okazj¹ do spotkañ z Cz³onkami PIAP, partnerami oraz wszystkimi osobami zainteresowanymi dzia³aniami Izby. Na stoisku PIAP promowano i rozdystrybuowano a¿ 3700 sztuk katalogu PIAP 2014, który jest doskona³ym narzêdziem pracy dla pracowników dzia³ów marketingu, agencji reklamowych i innych instytucji. Katalog PIAP 2014 powsta³ w wersji polsko-angielskiej z uwagi na coraz wiêksze zainteresowanie nim kontrahentów zagranicznych.
Firmy Cz³onkowskie PIAP otrzymuj¹ coraz wiêcej zapytañ ofertowych , które nap³ywaj¹ dziêki informacjom zawartym w Almanachu PIAP. Takie informacje docieraj¹ do nas bezpoœrednio od Cz³onków PIAP, co nas niezmiernie cieszy. Firmy Cz³onkowskie PIAP otrzymuj¹ równie¿ zapytania ofertowe od zagranicznych kontrahentów, co jest efektem uczestnictwa i promocji PIAP na targach PSI w Dusseldorfie, które odby³y siê w styczniu br.- mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP .

Na potrzeby promocji Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych podczas targów RemaDays 2014 firmy Cz³onkowskie PIAP: Artystik Poland Group, Angels Advertising Ideas, Altivo, AWIH, Easy Gifts, Macma Polska, Maxim, Pra¿mowscy, Ritter Pen, United Brands Poland ( Ivory) przekaza³y upominki reklamowe, które sta³y siê niezbêdnym narzêdziem promocji Izby podczas wydarzenia RemaDays 2014.

W trakcie targów RemaDays 2014 Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych ju¿ po raz czwarty by³a organizatorem Wieczoru Bran¿owego dla Cz³onków PIAP, który sta³ siê doskona³¹ okazj¹ do spotkañ i rozmów biznesowych pomiêdzy dostawcami PIAP a agencjami reklamowymi zrzeszonymi w Izbie. Frekwencja uczestników dopisa³a a spotkanie sta³o siê idealnym rozwi¹zaniem umo¿liwiaj¹cym integracjê firm Cz³onkowskich. Wieczór Bran¿owy PIAP odby³ siê 6.02.2014 w warszawskiej Restauracji Duchnicka Wine&Food. Gospodarzami imprezy by³y firmy: Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych, Axpol Trading, Europapier-Impap, Inspirion Polska, CiTRON, Jaguar Tomasz Chwi³owicz, Texet Poland ,United Brands Poland, RITF advnet Polska oraz Brandfathers & Sons. Obszerniejsza relacja z Wieczoru Bran¿owego PIAP ju¿ wkrótce .

W trakcie targów odby³ siê równie¿ Wieczór Wystawców RemaDays 2014.

Podczas wieczoru wystawców RemaDays 2014 firmy Cz³onkowskie PIAP otrzyma³y presti¿owe nagrody w konkursie Korony Reklamy 2014.
W kategorii producent upominków reklamowych:
I-miejsce zajê³a firma Maxim Zbigniew Kaczor,
Wyró¿nienia otrzyma³y firmy: CiTRON i Jaguar Tomasz Chwi³owicz

W kategorii importer upominków reklamowych a¿ trzy g³ówne miejsca zajê³y firmy cz³onkowskie PIAP :
I-miejsce Macma Polska Sp.z o.o.,
II-miejsce Easy Gifts Sp.z o.o. Sp.K,
III-miejsce – Asgard Sp. z o.o. Wyró¿nienia otrzyma³y firmy: Axpol Trading Sp.z o.o. Sp.K., Texet Poland Sp.z o.o.

W kategorii Agencja Reklamowa:
Wyró¿nienia otrzyma³y firmy: BTL FORMS EFFECTIVE ADVERTISING, Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe „KUNSZT” Iwona Duliñska, Jerzy Duliñski.

Podczas RemaDays 2014 wy³oniono równie¿ Laureatów w kategorii CATALOUGE OF THE YEAR REMADAYS WARSAW 2014. Cz³onkowie PIAP zostali równie¿ nagrodzeni.

Z£OTY MEDAL otrzyma³a firma: Inspirion Polska Sp.z o.o.

SREBNY MEDAL otrzyma³y firmy: Jaguar Tomasz Chwi³owicz, Texet Poland Sp.z o.o., PAR BAKU£A SP.JAWNA

BR¥ZOWY MEDAL otrzyma³y firmy: CAPIRA, Axpol Trading Sp.z o.o. Sp. K

Wszystkim Laureatom konkursów RemaDays 2014 Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych sk³ada serdecznie gratulacje i ¿yczy dalszych sukcesów.

GALERIA REMADAYS 2014

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 130 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426