Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Duke Mazurek

30.03.2016

 

W ofercie marki Duke mamy ciekaw¹ propozycjê pióra nawi¹zuj¹c¹ do symboli narodowych ,czyli bia³o-czerwony pierœcieñ oraz  orze³ek na klipsie w du¿ym opakowaniu drewnianym i p³yt¹ „Mazurek D¹browskiego”w zestawie.

 

Teraz tak¿e to pióro w innej kompozycji  z atramentem bez p³yty w opakowaniu tekturowym z mo¿liwoœci¹ dodatkowej personalizacji.

 

www.dukepen.eu