Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

D£UGOPIS PREMEC CHALK LAUREATEM NAGRODY GOOD DESIGN™

26.05.2014

D£UGOPIS PREMEC CHALK LAUREATEM NAGRODY GOOD DESIGN™

 

Niezmiernie mi³o nam poinformowaæ, ¿e d³ugopis Chalk produkowany przez szwajcarsk¹ firmê Premec zosta³ uhonorowany nagrod¹ GOOD DESIGN™ – najbardziej presti¿ow¹ nagrod¹ na œwiecie dla projektu/grafiki nowego produktu.

Konkurs GOOD DESIGN™ organizowany jest przez The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design we wspó³pracy z Europejskim Centrum Architektury, Sztuki, Wzornictwa i Urbanistyki. W 2013 roku zosta³o zg³oszonych do konkursu tysiêce zg³oszeñ z ponad 38 krajów na ca³ym œwiecie.

D³ugopis Chalk zosta³ zaprojektowany przez Designworks USA, doradztwo projektowe i spó³kê nale¿¹c¹ do Grupy BMW.

Wy³¹cznym dystrybutorem marki Premec na rynku b2b w Polsce jest firma EXPEN S.C.