Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Drukarnia Tekstylna AWIH z nowymi mo¿liwoœciami.

13.06.2016


Drukarnia Tekstylna AWIH to nowoczesny i zautomatyzowany zak³ad sitodruku.

W czerwcu 2016 roku firma nawi¹za³a sta³¹ wspó³pracê z jednym najwiêkszych dystrybutorów odzie¿y reklamowej w  Europie.

Teraz, w AWIH, oprócz znakowania mo¿na zamówiæ w dobrej cenie gotowy produkt.

wiêcej    (http://www.awih.com.pl/index.php?dzial=24&kat=46)