Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Drugi cykl „Spotkañ Regionalnych PIAP” rozpoczêty

15.10.2014

Drugi cykl „Spotkañ Regionalnych PIAP” rozpoczêty

 

Dnia 14 paŸdziernika 2014 roku w Poznaniu po raz pierwszy w tym roku odby³o siê regionalne spotkanie PIAP .
Celem cyklicznych, spotkañ regionalnych PIAP jest integracja Cz³onków PIAP a tak¿e omówienie bie¿¹cych tematów dotycz¹cych bran¿y. W tym roku spotkania regionalne obywaj¹ siê w nowej formule – mianowicie w formie debaty z udzia³em specjalisty z wybranej dziedziny.
W Poznaniu, jako pierwszym mieœcie spotkanie odby³o siê w nowej formule. Tematem debaty by³y:
Spory o prawa w³asnoœci intelektualnej z punktu widzenia bran¿y reklamowej i bran¿y artyku³ów promocyjnych.

 

Spotkanie zosta³o podzielone na dwie czêœci; w pierwszej cz³onkowie omówili zagadnienia nad którymi aktualnie pracuje Zarz¹d, natomiast w drugiej uczestnicy debatowali na temat praw w³asnoœci intelektualnej.

 

Tematami rozmowy by³y m.in.: certyfikat dla Rzetelnych Agencji Reklamowych PIAP a tak¿e próba odpowiedzi na pytanie – Ilu klientów koñcowych wie, czym jest PIAP oraz co zrobiæ by zwiêkszyæ rozpoznawalnoœæ PIAP wœród klientów koñcowych a tak¿e zwiêkszyæ wiedzê o rynku upominków reklamowych.

 

W debacie z ekspertami poruszone zosta³y tematy m.in. zagadnienia z zakresu prawa w³asnoœci intelektualnej i prawa w³asnoœci przemys³owej.

Ciekawe pytania nad którymi uczestnicy debatowali podczas spotkania:

Czy agencja reklamowa oraz producent maj¹ prawo pokazywaæ produkty z logo swoich klientów na stronie internetowej, w katalogach, na targach itp. jako przyk³ad realizacji?

Czy firmy mog¹ pokazywaæ na stronie internetowej logotypy klientów dla których wykonywane by³y zlecenia?

Jakie materia³y mo¿na wykorzystywaæ w dzia³alnoœci bran¿y bez specjalnej zgody?

W jaki sposób post¹piæ w sytuacji gdy zosta³o wykonane zlecenie od klienta i nieumyœlnie naruszone zosta³y czyjeœ prawa w³asnoœci intelektualnej? Kto ponosi odpowiedzialnoœæ i w jaki sposób mo¿na jej unikn¹æ?

W jaki sposób ustrzec siê przed wykorzystaniem prac (projektów) bez naszej wiedzy i zgody?

 

 

Kolejne zaplanowane Spotkanie Regionalne PIAP odbêdzie siê dnia 28 paŸdziernika 2014 roku w Warszawie : WIÊCEJ

 

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl


Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426