Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Dostawcy gad¿etów we wrzeœniu ruszaj¹ w podró¿!

28.07.2016

Ju¿ za nieca³e 6 tygodni rozpocznie siê czwarta edycja wrzeœniowego cyklu imprez bran¿y reklamowej OneDay Roadshow. OneDay Roadshow to bezpoœrednie i kameralne spotkania z dostawcami m.in.: tekstyliów, ceramiki, s³odyczy reklamowych, art. piœmenniczych, art. biurowych, pamiêci przenoœnych, smyczy reklamowych, breloków, parasoli, kalendarzy i wielu innych. Specjalnie dla Pañstwa zaprezentuj¹ oni nowoœci na nadchodz¹cy sezon œwi¹teczny.

Ju¿ dziœ serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u i skorzystania z okazji nawi¹zania bli¿szego kontaktu z dostawcami upominków reklamowych.

Cykl spotkañ OneDayRoadshow:

5 wrzeœnia – Warszawa, Hotel Sound Garden, ul.¯wirki i Wigury 18
6 wrzeœnia – Poznañ, Hotel Novotel Poznañ, Pl. W Andersa 1
7 wrzeœnia – Berlin, Hotel Steigenberger Berlin, Los-Angeles-Platz 1
8 wrzeœnia – Wroc³aw, Hotel Ibis Style, Plac Konstytucji 3 Maja 3
9 wrzeœnia – Chorzów,  Hotel Arsenal Palace, ul. Paderewskiego 35

Zachêcamy do œledzenia naszej strony www.onedayshow.pl.
Nie mo¿e Was zabrakn¹æ!