Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

DOSKONA£Y BIZNESOWY UPOMINEK – KRAWAT + POSZETKA

09.06.2017

Krawat i poszetka (set) s¹ niezbêdnym elementem garderoby i dope³nieniem wizerunku ka¿dego eleganckiego mê¿czyzny. Wszystkie nasze krawaty,  poszetki s¹ rêcznie obszywane, co nadaje im niepowtarzalny charakter i ekskluzywnoœæ. Wykonane s¹  wysokiej jakoœci jedwabiu, we³ny, lnu lub bawe³ny. Krawat i poszetka nie musz¹ byæ wzorniczo te same! A nawet lepiej, gdy ich wzór jest ró¿ny! Mo¿na je nosiæ razem lub ka¿dy z osobna.

Promo-House oferuje gotowe sety krawat i poszetka z magazynu lub w dowolnej kombinacji wzorniczej, klient sam dobiera krawat do poszetki z bogatej kolekcji.

Ponadto realizujemy indywidulane wzorniczo zestawy „TAILOR-MADE FOR CUSTOMERS” ju¿ od 50szt. Nasi projektanci staraj¹ siê zachowaæ równowagê miêdzy panuj¹cymi trendami, a wymaganiami klientów.
Ka¿dy zestaw pakowany jest w eleganckie opakowanie.

www.krawaty.info