Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Dom Reklamy ART OFFICE w gronie Cz³onków PIAP

26.03.2014

Dom Reklamy ART OFFICE w gronie Cz³onków PIAP

 

 

Grono Cz³onków Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych w ostatnim czasie poszerzy³o siê o now¹ firmê z bran¿y: Dom Reklamy ART OFFICE s.c.

 

Przyst¹pienie do PIAP oceniamy w dwóch p³aszczyznach. Od strony czysto biznesowej cz³onkostwo w PIAP bêdzie potwierdzeniem naszej solidnoœci i wiarygodnoœci w oczach obecnych i potencjalnych klientów. Dziêki temu bêd¹ mieli pewnoœæ, ¿e wspó³pracuj¹ ze sprawdzonym dostawc¹, który gwarantuje okreœlony poziom obs³ugi. Druga p³aszczyzna tej wspó³pracy to kreowanie opinii na temat bran¿y reklamowej. Cz³onkostwo w PIAP, która lobbuje na rzecz bran¿y artyku³ów promocyjnych, przek³ada siê na pozytywny odbiór naszej bran¿y wœród klientów. Wzmacniane jest postrzeganie artyku³ów promocyjnych jako skutecznego narzêdzia reklamy, nie mniej istotnego ni¿ typowo mediowe dzia³ania, na które firmy przeznaczaj¹ spore bud¿ety – mówi Martyna Mêdrek Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy Dom Reklamy ART OFFICE s.c.

 

Dom Reklamy ART OFFICE s.c. dzia³a w bran¿y reklamowej od 13 lat. G³ówny profil dzia³alnoœci firmy to upominki reklamowe. Firma specjalizuje siê w produkcji gad¿etów reklamowych, ceramiki i odzie¿y reklamowej i jest bezpoœrednim importerem towarów z Chin.

Dom Reklamy ART OFFICE s.c. to zespó³ bardzo zaanga¿owanych ludzi, którzy z powodzeniem realizuj¹ najbardziej nietypowe i nowatorskie projekty dla swoich klientów. Kluczowe  jest indywidualne podejœcie do ka¿dego klienta, profesjonalizm w kontaktach, sprawna obs³uga i wysoka jakoœæ œwiadczonych us³ug.Firma stara siê zawsze sprostaæ oczekiwaniom klientów i dostarczyæ produkt odpowiadaj¹cy ich potrzebom i mo¿liwoœciom finansowym.

 

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 130 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 

 

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426