Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Dobry i nie za drogi Softshell

16.10.2013

Jesieñ to bez w¹tpienia czas lekkich kurtek softshell zastêpuj¹cych nam tradycyjn¹ kurtkê outdoorow¹ oraz polar. Wiele firm, chc¹c kupiæ softshell dla swoich pracowników zastanawia siê jak znaleŸæ taki, ¿eby: spe³nia³ swoj¹ funkcjê (oddychaj¹cy, wiatroodporny, lekki), nie by³ za drogi i da³o siê na nim wykonaæ aplikacjê. My – maj¹c prawie wszystkie dostêpne marki reklamowe pod jednym dachem – wiemy coœ na ten temat. Mo¿emy zaproponowaæ Pañstwu firmy: KARIBAN, SOL’S, REGATTA, RUSSELL. Ich relacja jakoœci do ceny spe³ni Pañstwa oczekiwania. Oczywiœcie w ofercie mamy równie¿ inny marki godne uwagi, takie jak TEE JAYS, STORMTECH, JAMES&NICHOLSON czy SPIRO. Jesteœmy przekonani, ¿e spoœród tak du¿ej iloœci oferowanych przez nas kurtek znajd¹ Pañstwo z pewnoœci¹ t¹ jedn¹ poszukiwan¹. www.ksiazkawyboru.pl Dobry wybór.