Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Dobrewina.pl nowym Cz³onkiem PIAP

13.06.2017

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych ma zaszczyt poinformowaæ, i¿ grono firm Cz³onkowskich powiêkszy³o siê o now¹ firmê z bran¿y.

Nowym Cz³onkiem PIAP zasta³a firma: Dobre Wina Sp. z o.o.
Marka dobrewina.pl, prowadzi sieæ sklepów stacjonarnych oraz platformê internetow¹ oferuj¹c¹ dobre wina w dobrych cenach.

– Przystêpujemy do Izby, bo wierzymy, ¿e wino jest ponadczasowym produktem promocyjnym. Cz³onkowie mog¹ liczyæ na tworzenie dedykowanych zestawów win – mówi J. K. Peter Pulawski, general manager Dobrewina.pl

Marka powsta³a w 2001 roku jako owoc bogatej wiedzy oraz pasji. Firma zapewnia m.in. customizacjê etykiet i opakowañ win, pe³n¹ obs³ugê zamówieñ, wraz z nanoszeniem logo oraz logistykê dostaw.

Kontakt: www.dobrewina.plpeter.pulawski@dobrewina.pl

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.